รายละเอียดเพิ่มเติมClick Here !!!
จดหมายเชิญประชุม Click Here !!!
ใบสมัคร Click Here !!!
แบบฟอร์มการจองห้อง Click Here !!!
กำหนดการ การจัดอบรม สามารถ กดดูได้ที่นี่ Click Here !!!
รายละเอียดต่างๆของโครงการสามรถกดดูได้ที่นี้ Click Here !!!
สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี้ Click Here !!!
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี้ Click Here !!!
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 15:11 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาตราจารย์นรนิต เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

Enter Faculty of Nursing Website