ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง "การดูแลป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง"Click Here !!!
ใบสมัครโครงการอบรม Click Here !!!
อนุมัติโครงการอบรม Click Here !!!
แบบฟอร์มสำรองห้องพักClick Here !!!
แผ่นพับโครงการอบรมClick Here !!!
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 15:11 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาตราจารย์นรนิต เศรษฐบุต ร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

Enter Faculty of Nursing Website