รายละเอียดสามาร กดดูได้ที่นี้ Click Here !!!
ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ Click Here !!!
สมัครผ่านทาง QR Code Click Here !!!
กำหนดการ การจัดอบรม สามารถ กดดูได้ที่นี้ Click Here !!!
รายละเอียดต่างๆของโครงการสามรถกดดูได้ที่นี้ Click Here !!!
สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี้ Click Here !!!
myCampus TU เป็นแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแนวใหม่ไปยังเพื่อนในกลุ่มทางด้านการศึกษาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การแชทกับเพื่อนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การแชร์ภาพ วีดีโอที่ประทับใจ ชมรายการทีวี และฟังเพลงที่ชื่นชอบ รวมถึงชอปปิ้งของที่ถูกใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้และช่องทางการรับข่าวสารจากสถาบันการศึกษาของคุณ More...

Aviable For IOS :
Aviable For Android : Click Here !!!
ผลงานจากอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศรีวงศ์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในการส่งนวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด 27 th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 จำนวน 4 ผลงาน ได้รับรางวัลทั้งหมดดังนี้
1. ST-Suction Simulator Model (Baby) ได้เหรียญทอง
2. ST-IV Safety ได้เหรียญเงิน
3. ST-Auto Leg Elevator ได้เหรียญเงิน
4. SE-Rinse Tank ได้เหรียญทองแดง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 15:11 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาตราจารย์นรนิต เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

Enter Faculty of Nursing Website