รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here !!!

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 15:11 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาตราจารย์นรนิต เศรษฐบุต นายกสภามหาวิทยาลัย , ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี , ศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

Enter Faculty of Nursing Website


แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 4 (Admissions) Click!!