สำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด 3 สาขาวิทยาศาสตร์

      99 หมู่ 18 ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารราชสุดา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

      02-9869213 ต่อ 7373

      02-516-5381

      ecsctu3@nurse.tu.ac.th