ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
ประธานอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3

จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด 3

      ผลงานวิจัยที่ได้ยอมรับว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสากลก็คือ งานวิจัยที่มีกระบวนการที่สามารถเป็นหลักประกันการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ์ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครและชุมชน กล่าวคือผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาสาสมัครและความปลอดภัยของผู้วิจัยเองและชุมชนที่เป็นสถานที่ดำเนินการวิจัย ควบคู่ไปกับการมีคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านจริยธรรมที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ มีความเป็นอิสระ และมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ทบทวนความถูกต้องของโครงการวิจัย ทั้งก่อนเริ่มการวิจัย ระหว่างดำเนินการวิจัย และภายหลังเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

 • Q : หลังจากส่งโครงร่างการวิจัยครั้งแรก ผู้วิจัยจะได้ผลการพิจารณาเมื่อใด
  A : ผู้วิจัยจะได้รับผลการพิจารณาโครงการวิจัยภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันพิจารณาโครงร่างการวิจัย ตารางการประชุม
 • Q : การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องจัดส่งเอกสารใดบ้าง
  A :

  การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

  1. บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ScF 04_01) /โครงร่างการวิจัย (ScF04_02) เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม

  2. ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ScF 04_03)

  3. ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย/หรือผู้ปกครอง (ScF 05_01)

  หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย

  4. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ScF 05_02) 

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ถึงน้อยกว่า 18 ปี (ScF 05_03) 

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7 ถึงน้อยกว่า 13 ปี (ScF 05_04) 

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุระหว่าง 7 ถึงน้อยกว่า 13 ปี (ScF 05_05)

  หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย

  5.  แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

  6. โครงการวิจัย (Research Project) ปก สารบัญ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ใส่เลขหน้าทุกหน้า ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแบบ  (ScF 07_01) และ ประวัติผู้วิจัย (ScF 07_02)

  7. เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน/คู่มือ/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว พร้อมแนบหลักฐาน หากเป็นเครื่องมือมาตรฐานขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา

  8. กรณีเป็นนักศึกษา แบบสำเนาการสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์

  9. อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (แผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น)

  10. หลักฐานการเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน/GCP ของนักวิจัยหลัก

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

   

   __________________________________________________________________________________

  กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

  1. บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เรียน ประธานคระอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

  2. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย (ScF 08_01)

  3. ตารางชี้แจงการปรับแก้ไข

  4. โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Information Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ

  ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข จำนวน 1 ชุด ไม่ทำ Highlight 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์)  จำนวน 1 แผ่น

   

   __________________________________________________________________________________

  การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

  1.    บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

  2.    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ScF 09_01)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์)  จำนวน 1 แผ่น

   

  __________________________________________________________________________________

  การขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

  1. บันทึกข้อความนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

  2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ScF 09_01)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

   

   __________________________________________________________________________________

  การส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย

  1. บันทึกข้อความนำส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

  2. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (ScF 11_01)

    ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

   

   __________________________________________________________________________________

  การขอยุติโครงการวิจัย 

  (กรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิกโดยที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)

  1. บันทึกข้อความนำส่งขอยุติโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

  2. แบบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (ScF 12_01)

    ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

   __________________________________________________________________________________