ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
ประธานอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3

จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด 3

      ผลงานวิจัยที่ได้ยอมรับว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสากลก็คือ งานวิจัยที่มีกระบวนการที่สามารถเป็นหลักประกันการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ์ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครและชุมชน กล่าวคือผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาสาสมัครและความปลอดภัยของผู้วิจัยเองและชุมชนที่เป็นสถานที่ดำเนินการวิจัย ควบคู่ไปกับการมีคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านจริยธรรมที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ มีความเป็นอิสระ และมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ทบทวนความถูกต้องของโครงการวิจัย ทั้งก่อนเริ่มการวิจัย ระหว่างดำเนินการวิจัย และภายหลังเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

 • Q : หลังจากส่งโครงร่างการวิจัยครั้งแรก ผู้วิจัยจะได้ผลการพิจารณาเมื่อใด
  A : ผู้วิจัยจะได้รับผลการพิจารณาโครงการวิจัยภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันพิจารณาโครงร่างการวิจัย ตารางการประชุม
 • Q : การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องจัดส่งเอกสารใดบ้าง
  A :

  การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

  1. บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (AF 01_07) /โครงร่างการวิจัย (AF 02_07) เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม

  2. ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AF 03_07)

  3. ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย (Participant Information sheet) (AF 04_07)

  หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย

  4. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent Form)(AF 05_07) /หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กและหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครอง (AF 06_07)

  หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย

  5. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

  6. โครงการวิจัย (Research Project) ปก สารบัญ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ใส่เลขหน้าทุกหน้า ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแบบ (AF 01_08)

  7. ประวัติผู้วิจัย

  8. เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน/คู่มือ/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแนบหลักฐาน หากเป็นเครื่องมือมาตรฐานขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา

  9. กรณีเป็นนักศึกษา แบบสำเนาการสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์

  10. อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (แผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

   

   __________________________________________________________________________________

  กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

  1. บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เรียน ประธานคระอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

  2. แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม (AF 01_13)

  3. ตารางชี้แจงการปรับแก้ไข

  4. โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Information Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ

  ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข จำนวน 3 ชุด ไม่ทำ Highlight 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

   

   __________________________________________________________________________________

  การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

  1.    บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

  2.    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (AF 01_14)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

   

  __________________________________________________________________________________

  การขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

  1. บันทึกข้อความนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

  2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01_14)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

   

   __________________________________________________________________________________

  การส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย

  1. บันทึกข้อความนำส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

  2. แบบฟอร์มการสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03_12)

  3. บทคัดย่อโครงการวิจัย

    ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

   

   __________________________________________________________________________________

  การขอยุติโครงการวิจัย 

  (กรณีอยู่ระหว่างขอรับการพิจารณา และกรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิกโดยที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)

  1. บันทึกข้อความนำส่งขอยุติโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

  2. แบบฟอร์มการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AF 01_17)

    ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

  __________________________________________________________________________________