ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
ประธานอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3

จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด 3

      ผลงานวิจัยที่ได้ยอมรับว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสากลก็คือ งานวิจัยที่มีกระบวนการที่สามารถเป็นหลักประกันการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ์ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครและชุมชน กล่าวคือผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาสาสมัครและความปลอดภัยของผู้วิจัยเองและชุมชนที่เป็นสถานที่ดำเนินการวิจัย ควบคู่ไปกับการมีคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านจริยธรรมที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ มีความเป็นอิสระ และมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ทบทวนความถูกต้องของโครงการวิจัย ทั้งก่อนเริ่มการวิจัย ระหว่างดำเนินการวิจัย และภายหลังเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

คณะอนุกรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์

ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จินดา หวังบุญสกุล

รองประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สำเริง อินกล่ำ

อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพลวรรณ สัทธานนท์

อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรชัย จึงธีรพานิช

อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ กรรมบุตร

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมชื่น สมประเสริฐ

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา ศิริอำพันธ์กุล

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ สโมสรสุข

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์

อนุกรรมการ

พันโทหญิง ดร. เภสัชกรหญิง ศนิตา หิรัญรัศมี

อนุกรรมการ

อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ภาณุรุจ อากิลาร์

อนุกรรมการ

อาจารย์ ดร. จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

อนุกรรมการ

อาจารย์ ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา

อนุกรรมการ

ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป

อนุกรรมการ

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา เหล่าเกียรติ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนาถ บรรทุมพร

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเสริม


เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาวนาบิลละห์ มิงสะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชุติมา อบเหลือง

ผู้ช่วยเลขานุการ