ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์


25

แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

เพื่อให้ระบบการรับ-ส่งเอกสารมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไม่มีการสูญหาย ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 3 ครั้งที่ 15/2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนระบบรับ-ส่งเอกสารจากเดิมให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ดังนี้

1. การส่งเอกสาร ขอให้ผู้วิจัย/เจ้าหน้าที่ที่คณะมอบหมาย นำเอกสารส่งตรงที่สำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 3 (ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ อาคารราชสุดา ชั้น 1 ภายในศูนย์วิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121) พร้อมลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

2. การแจ้งมติภายหลังการพิจารณาโครงการฯ สำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 3 จะแจ้งผู้วิจัยโดยตรงทาง E-mail และให้ผู้วิจัยหรือเจ้าหน้าที่ที่คณะฯมอบหมายรับเอกสารแจ้งการพิจารณาโครงการฯ โดยตรงที่สำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 3

3. ระบบการปรับเปลี่ยนนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้อ่าน : 548

วันที่บันทึก : 25 กันยายน 2560