ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้


I. การเงิน – งบประมาณ

๑. งบแสดงรายรับและรายจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๙


๑.๑ รายรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คณะ ฯ มีรายรับทั้งสิ้น ๙๐,๕๖๖,๔๐๐ บาท ซึ่งได้รับจากงบประมาณ แผ่นดิน ๖๔,๑๔๗,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ งบประมาณเงินรายได้คณะ ฯ ๒๒,๗๘๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๖ เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ๑,๖๗๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕ และเงินกองทุนวิจัย ๑,๙๕๔,๒๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๖


จำนวนรายรับจำแนกตามแหล่งปีงบประมาณ
ร้อยละของรายรับจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

๑.๒ รายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะ ฯ มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๖๕,๑๑๑,๓๒๕ บาท รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๙ ของเงินรายรับทั้งหมด จำแนกเป็นรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ๔๒,๕๕๘,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๕.๓๖) รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะ ฯ ๑๙,๑๔๕,๘๗๘.๕๕ บาท (ร้อยละ ๒๙.๔๐) รายจ่ายจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ๑,๗๔๗,๘๕๘.๖๙ บาท (ร้อยละ ๒.๖๘๗ และรายจ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะ ฯ ๑,๖๕๙,๔๙๑.๘๕ บาท (ร้อยละ ๒.๕๕) ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ดังแผนภาพแสดงร้อยละของรายจ่ายจำแนกตามแหล่งงเงินงบประมาณดังนี้๒.เงินคงเหลือและเงินสะสม

๒.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน มีงินคงเหลือโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ๒ โครงการ จำนวน ๒๑,๕๒๕,๓๐๔.๘๒ บาท ใช้ต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒.๒ เงินรายได้คณะ ฯ สะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓๘,๒๖๒,๐๙๓.๙๐ บาท

๒.๓ เงินสะสมกองทุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๕ กองทุน จำนวน ๑๕,๓๙๓,๔๔๙.๔๒ บาท

II. ด้านวิชาการและหลักสูตร

๑. ด้านนักศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ๕ หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาคปกติ ๓ หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวช-ปฏิบัติชุมชน และสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้


ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๔๙๒ คน เป็นนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ๓๕๖ คน ระดับปริญญาโท ๑๑๗ คน และระดับปริญญาเอก ๑๙ คน จำแนกเป็น หลักสูตรภาคปกติ ๓ หลักสูตร หลักสูตรภาคพิเศษ ๒ หลักสูตร

๑.๑ จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รวม ๙๐ คน)

 • ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘๒ คน
 • ๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวนรวม ๘ คน จำแนกเป็นสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๖ คน สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๑ คน และสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ คน

๑.๒ การรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หลักสูตรภาคปกติ ๓ หลักสูตร

 • ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีแผนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๐ คน รับจริง ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของแผนรับ จำแนกเป็นแผนรับโครงการสอบคัดเลือกตรง จำนวน ๕๐ คน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ขอรับทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓๐ คน และกลุ่มที่ไม่ขอรับทุนรับการศึกษา ๒๐ คน และโดยระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions) จำนวน ๗๐ คน
 • ๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีแผนรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนรวม ๒๕ คน รับจริง ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของแผนรับ

หลักสูตรภาคพิเศษ ๒ หลักสูตร โครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา)

 • ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มีแผนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ คน รับจริง ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของแผนรับ

 • ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีตามแผนรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ เป็นไปตามแผนรับคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (แผนรับ ๑๐ คน/ปี) เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ ๓ คน (นักศึกษาต่างชาติจากประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน) นักศึกษาชาวไทย ๗ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ ๒ เป็นไปตามแผนรับ ๑๐ คน มีนักศึกษายืนยันสิทธิเข้าศึกษาเป็นชาวไทย ๗ คน ชาวต่างชาติ ๓ คน (นักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และปากีสถาน)

 • ๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนปริญญาตรี ๖ โครงการ วงเงิน ๑๓๑,๓๔๘ บาท
 • ๑.๔ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนปริญญาโท ๘ โครงการ วงเงิน ๑๑๗,๕๕๕ บาท
 • ๑.๕ กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาปริญญาเอก๑ โครงการ วงเงิน ๔,๖๗๖ บาท

III. ด้านวิชาการและหลักสูตร

๑. ผลการดำเนินการด้านการวิจัย

ณ ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ คณะฯ มีอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนเพื่อทำวิจัย จำนวน ๒๖ คน เป็นจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอก จำนวน ๔,๐๓๐,๑๖๔ บาท ผลงานวิจัยที่ได้รับการ Citation ในระดับชาติ /TCI จำนวน ๒ บทความ ระดับนานาชาติ/Scopus/ISI ๑๒ บทความ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/TCI จำนวน ๙ บทความ ระดับนานาชาติ/Scopus/ISI จำนวน ๔ บทความ มีงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ จำนวน ๒๗ ผลงาน ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จำนวน ๕ ผลงาน มีอาจารย์หรือนักวิจัยประจำที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) และได้รับการตีพิมพ์ผลงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ คน สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ร้อยละของบทความวิจัย/บทความวิชาการ/ตำรา ที่ได้รับการอ้างอิง Citation ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) ร้อยละ ๒๕.๖๐ ๒๔.๕๓ ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๕ บทความ (บทความในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ)
2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/ จัดแสดงในระดับชาติ และนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยที่ปฏิบัติการจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) ร้อยละ ๓๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๘ บทความ (บทความในฐานข้อมูล
3 จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เกณฑ์ สกอ. ๑๘๐,๐๐๐ บาท/คน ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) ๑๘๐,๐๐๐ / คน ๗๔,๖๓๒.๖๗ @ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๐๕,๓๖๗.๓๓ บาท/คน หรือ เงินทุนวิจัย จำนวน ๕,๖๘๙,๘๓๖ บาท

๒. การจัดโครงการอบรมด้านการวิจัย

ณ ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ คณะ ฯ ได้จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย จำนวน ๑๐ โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๑,๘๘๙ บาท

๓. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชุดที่ ๓

ผลการดำเนินงานของสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ ๓ สาขาวิทยาศาสตร์ ในปีงบปรัมาร ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีโครงการที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ฯ จากคณะ/หน่วยงานศูนย์สุขศาสตร์ ๑๐ คณะ/หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๗๑ โครงการ และโครงการที่ออกใบรับรอง จำแนกตามประเภทและปีงบประมาณจำนวน ๑๗๖ โครงการ

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ไตรมาส ๔ มีผู้ใช้บริการที่ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๓ คน ๗๒ ครั้ง มีรายรับจากการให้บริการของศูนย์วิจัยในประเภทต่าง ๆ รวม ๑๙๕,๕๓๘.- บาท รายจ่าย จำนวน ๔๕,๔๐๐.- บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑๕๐,๑๓๘.- และจัดส่งบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) จำนวนทั้งหมด ๘ บทความ และประสานงานโครงการวิจัยงบประมาณภายนอก ๑ โครงการ รวมทั้งดำเนินการจัดทำ website ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลฯ และฐานข้อมูลผลงานวิจัย

IV. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

๑. การบริการวิชาการแก่สังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมใน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บริการสุขภาพ (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์บริหารงานบริการวิชาการของคณะ ฯ โดยภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ไตรมาส ๔ โครงการ ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ จำแนกดังนี้

 • โครงการไม่เก็บค่าธรรมเนียม จำนวน ๒๐ โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๑๙,๗๓๑ บาท
 • โครงการบริการวิชาการที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน ๑๒ โครงการ มีรายรับรวม ๙๗๕๐,๑๐๐ บาท รายจ่ายรวม ๖.๑๒๓,๗๒๖ บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๓,๖๒๖,๓๗๔ บาท

๒. หลักสูตรเฉพาะทาง (ความร่วมมือ)

 • หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หลักสูตรร่วมกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 • หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการพยาบาลที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • (Faculty Practice) จำนวน ๕ คน

๔. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเปิดหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

V. ด้านวิเทศสัมพันธ์

ณ ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีการจ้างอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างประเทศ ๑ คน มีอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศจำนวน ๒๐ คน และนักศึกษาชาวต่างประเทศเต็มเวลาและ part time รวม ๓๙ คน อีกทั้งคณะฯ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศจำนวน ๔ สถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด/รายงานข้อมูล ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 หลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการวิจัย (แผน ก) หลักสูตร ๑ หลักสูตร บรรลุค่าเป้าหมาย
2 อาจารย์เต็มเวลาชาวต่างประเทศ ๑ คน ๑ คน บรรลุค่าเป้าหมาย
3 Visiting scholar/fellowship/professor ๒๐ คน ๒๐ คน บรรลุค่าเป้าหมาย
4 นักศึกษาชาวต่างประเทศ ๓๙ คน ๔๙ คน บรรลุค่าเป้าหมาย
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ๑๒ ฉบับ ๔ สถาบัน บรรลุค่าเป้าหมาย

VI. ด้านกิจการนักศึกษา

๓.๑ โครงการกิจกรรมนักศึกษา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓๓ โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๓๔,๕๐๐ บาท และรายจ่ายอื่น จำนวน ๓๑๔,๙๐๐ บาท ณ ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓๐ โครงการ (หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ ) เป็นเงินใช้จ่ายจริง ๑,๔๕๓,๑๗๙ บาท รายจ่ายอื่นใช้ไป ๑๑๒,๙๑๕ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๓,๓๐๖ บาท เป็นโครงการด้านต่าง ๆ ดังนี้

แสดงจำนวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแต่ละด้านปีงบประมาณ 2559 (หน่วยเป็น : %)

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙ คณะ ฯ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ ได้แก่ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๗ โครงการ ด้านส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ๘ โครงการ ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๕ โครงการ ด้านส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ๔ โครงการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ๕ โครงการ และด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ

๓.๒ ทุนการศึกษา

ณ ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ทั้งสิ้น ๑๓๔ ทุน เป็นเงิน ๒,๐๔๐,๘๐๐ บาท จำแนกเป็นทุนให้เปล่า จำนวน ๗๐ ทุน เป็นเงิน ๘๕๐,๘๐๐ บาท ทุนผูกพัน จำนวน ๖๔ ทุน เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

VII. ด้านบริหาร

๑ การบริหารงานบุคคล

ณ ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ คณะ ฯ มีบุคลากรทั้งสิ้นรวม ๑๓๙ คน จำแนกเป็นสายวิชาการ ๖๖ คน สายสนับสนุนวิชาการ ๗๓ คน และจำแนกตามประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย ๘๗ คน ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง ๕ คน พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ๒๘ คน พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ๑๕ คน และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ (งบกองทุนวิจัย และโครงการบริการสังคม ประเภทให้ปริญญาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) ๔ คน ดังแผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากร
แสดงร้อยละของประชากรจำแนกตามประเภทบุคคลกร (หน่วยเป็น : %)
สายวิชาการ จำนวนอัตราอาจารย์ทั้งสิ้น ๗๑ อัตรา ปฏิบัติงานจริง ๕๗ คน (อาจารย์ประจำคณะ ๕๒ คน , ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง ๕ อัตรา) ลาศึกษาต่อ ๙ คน อัตราว่าง ๕ อัตรา และจำแนกตามคุณวุฒิ เป็นปริญญาโท ๓๘ คน ปริญญาเอก ๒๘ คน และมีจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ๑ คน รองศาสตราจารย์ ๖ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒๗ คน และอาจารย์ ๓๒ คน ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสายวิชาการ (หน่วยเป็น : %)
แผนภูมิแสดงร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (หน่วยเป็น : %)
สายสนับสนุนวิชาการ จำนวนอัตราอาจารย์ทั้งสิ้น ๗๓ อัตรา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ๒๖ คน พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ๒๘ คน พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ๑๕ คน และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ (งบกองทุนวิจัย และโครงการบริการสังคม ประเภทให้ปริญญาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) ๔ คน จำแนกตามคุณวุฒิ เป็นปริญญาโท ๓ คน ปริญญาตรี ๓๕ คน และตำกว่าปริญญาตรี ๓๕ คน เจ้าหน้าที่ที่มีตามตำแหน่งระดับชาญการพิเศษ ๓ คน ระดับชำนาญการ ๗ คน จำแนกตามหน่วยงานภายในคณะฯ ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสายสนับสนุน (หน่วยเป็น : %)
แผนภูมิแสดงร้อยละของสายสนับสนุน (หน่วยเป็น : %)

๒.การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทำให้คณะมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มีระบบปฏิบัติการ (Work system) โดยใช้ SIPOC เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนงาน รวมทั้งสิ้น ๕๐ กระบวนงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดหมวด ๗ จำนวน ๑๐๒ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดดังกล่าวถูกนำไปวัดใน SIPOC นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้บริหารเข้าร่วมประชุม Tool Training หมวด ๑-๗ จำนวน ๗ ครั้ง มีกิจกรรมร่วมกับ mentor ที่จัดในคณะฯ จำนวน ๕ ครั้ง และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศที่คณะฯจัดขึ้นเอง จำนวน ๖ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง/กิจกรรม แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

 1. ผู้บริหารเข้ารับการอบรมเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ tool training จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้
  • Tool training ๑: Leadership for Educational Excellenceวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  • Tool training ๒: การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
  • Tool training ๓: การพัฒนาบุคลากร วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
  • Tool training ๔: เสียงของลูกค้าและการสร้างความผูกพัน” วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  • Tool training ๕: การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงาน” วันที่๑๑-๑๒มีนาคม ๒๕๕๙
  • Tool training ๖: การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้” วันที่ ๑๘ -๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
  • ครั้งที่ ๗ OHEC Seminar วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๔ ครั้ง ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่การทำความเข้าใจพื้นฐานของเกณฑ์ฯ โครงร่างองค์กร รายงานการป้อนกลับ พัฒนา Roadmap ตามแผนการปรับปรุง ปรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทบทวนความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ และพัฒนาระบบปฏิบัติการของคณะฯ (Work system)
 3. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
  • โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑" วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำ SIPOC มาใช้พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการกำหนดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ ๕, ๘ สิงหาคม วันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๔ ครั้ง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙