บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2539 – 2556

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2539 – 2556 จำแนกตามสายงาน และหน่วยงาน

หน่วยงาน จำนวนบุคลากรปีการศึกษา 2539 - 2556
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
คณะพยาบาลศาสตร์ 14 25 40 56 61 68 75 87 95 101 101 107 110 113 113 121 125 126
สายวิชาการ 9 15 27 29 31 37 42 50 51 52 50 47 51 54 54 61 64 64
ครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 3 6 6 6 8 9 10 10 10 10 9 10 10 10 11 13 13
เด็กและวัยรุ่น 1 2 5 6 5 6 7 7 8 8 8 7 8 9 9 11 11 10
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 6 8 8 9 11 13 16 15 16 17 17 17 18 18 17 18 18
สุขภาพจิตและจิตเวช 1 2 4 5 5 6 6 8 9 10 7 7 8 9 9 11 11 12
อนามัยชุมชน 1 2 4 4 6 6 7 9 9 8 8 7 8 8 8 11 11 11
สายสนับสนุนวิชาการ 5 10 13 27 30 31 33 37 44 49 51 60 59 59 59 60 61 62
สำนักงานเลขานุการ 5 10 13 15 18 18 20 22 26 27 28 29 28 28 29 29 30 31
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ               2 5 5 6 7 7 7 6 5 5 5
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ       12 12 13 13 13 13 17 17 24 24 24 24 26 26 26