Loading...

อัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล
คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำโดดเด่น เป็นพลเมืองดี
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการพัฒนาการผลิตตำราของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาการผลิตตำราของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์ตำรา เพื่อผู้เรียนและนำทางสู่ตำแหน่งวิชาการ” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพิ่มเติม
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตร ดังนี้
- รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี (ประธานกรรมการ) รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล (กรรมการ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ (กรรมการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ในการนี้ มีนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย

เพิ่มเติม
โครงการ ห้องเรียนครอบครัวในการส่งเสริมเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า

รองศาสตราจารย์​ ดร. ธีรนุช ห้านิรัติศัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ห้องเรียนครอบครัวในการส่งเสริมเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” วิถี New Normal ในยุค COVID-19 ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เพิ่มเติม
The Online Academic Exchange Program 2021

Between 10 and 11 August, 2021, the Faculty of Nursing at Thammasat University welcomed Faculty and students from the Faculty of Heath Care and Nursing at Juntendo University, Department of Nursing, Department of Medicine and Department of Healthcare Informatics at Takasaki University of Health and Welfare in Japan and the College of Nursing at University of Illinois at Chicago for joining “the Online Academic Exchange Program 2021” facilitated by the Faculty of Nursing, Thammasat University in order to learn about healthcare and nursing in Thailand, Japan and the US from lecturers from the Faculty of Nursing, the Faculty of Medicine and Thammasat University Hospital, and other exchange activities that include Thai, Japanese and U.S. nursing students.

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

วีดิทัศน์แนะนำคณะ

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น 2 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเรื่อง นักศึกษาเดินทางกลับเข้าที่พักในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมตัวเข้าฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาลและขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาดโรคโคโรนา 19(COVID-19)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการครุภัณฑ์ฯและอุปกรณ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2564 รอบ Inter Program-admission 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2654 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ปิดการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2564 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ จ. ปทุมธานี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• ใบสมัคร

ดาวน์โหลด

รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร