Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023).

On behalf of the Faculty of Nursing at Thammasat University, we are very excited to announce the upcoming event, "The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023)."

June 26-27, 2023, at Amari Don Muang Airport Hotel in Bangkok, Thailand, and via an online platform (optional for international attendees).

 

 

Email: tunsginter@nurse.tu.ac.th

go to the website
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 18

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 18 ประธานในพิธีโดย นายแพทย์ มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี ณ ห้องประชุมพลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี ซึ่งหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา จิรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นประธานกรรมการร่วมหลักสูตรฯ
#NurseTuRun #NurseTU

เพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี รุ่นที่ 5”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ คณิตทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สกล มนูสุข รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี รุ่นที่ 5” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานหลักสูตรการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพิ่มเติม
กีฬาสานสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ “กิจกรรมกีฬาฮาเฮ HAPPY NEW YEAR NEW GEN NEW NORMAL”

วันที่ 28 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะที่ 2 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ “กิจกรรมกีฬาฮาเฮ HAPPY NEW YEAR NEW GEN NEW NORMAL” ณ สนามหญ้าเทียม Flick สนาม B มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Collection of pictures of sports activities Ha Hee 2. On January 28, 2023 Assistant Professor Dr. Pregamol Rutchanagul, Dean of the Faculty of Nursing Thammasat University presided over the opening ceremony of the Faculty of Nursing Relations Project Phase 2, sports activities to build relationships with the Faculty of Nursing “Ha Hee HAPPY NEW YEAR NEW GEN NEW NORMAL” at Flick artificial turf, Field B, Thammasat University, Rangsit Campus.
#NurseTuRun #NurseTU

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Video Present

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาของสโมสรโรตารี ประจำปีการศึกษา 2565  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัครขอทุนสโมสรโรตารี


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัครทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์  ใบสมัครทุนบริษัท ฟลอริช อินโพ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565(ฉบับแก้ไข) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศ เปิดอบรมหลักาสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 21   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ แผ่นพับ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) Announcement of candidates for interview test 2023  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 เพิ่มเติม 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

ข่าวรับสมัครงาน