Loading...

อัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล
คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำโดดเด่น เป็นพลเมืองดี
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ กีบาง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหนึ่ง ในนามตัวแทนสำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี เข้ามาตรวจประเมินมาตรการควบคุมการติดเชื้อและสถานที่ ครั้งที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ

เพิ่มเติม
งานวันนักวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จัดในรูปแบบ Social distancing ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย
🔴 ผู้มีผลงานจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563
1.อาจารย์ธัญญารัตน์ บุญโทย และผู้ร่วมจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล และผู้ร่วม
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรพร แก้ววิมล
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศยามล รมพิพัฒน์
🔴 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563
-อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
🔴 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2563
1.อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม
🔴 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2564
1.อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม
3.รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม และผู้ร่วมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพิ่มเติม
โครงการการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

โครงการการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสำหรับประชากรในชุมชนที่เป็นคู่ความร่วมมือ ผ่านระบบออนไลน์ Youtube และ Facebook
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น
เรื่อง"การเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพในสถานการณ์ Covid-19 ในจังหวัดปทุมธานี"

วิทยากรโดย
1. ดร.กาญจนี พันธุ์ไพโรจน์
2.นางสาวรัตน์ติกร วรรธโนทัย
3.นางสาวนิษฐา อนงค์เทพ
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพิ่มเติม
โครงการการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
โครงการการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสำหรับประชากรในชุมชนที่เป็นคู่ความร่วมมือ ผ่านระบบออนไลน์ Youtube และ Facebook
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น
เรื่อง"แนวทางในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดCovid -19 ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และสถาบันการศึกษา"
วิทยากร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ กีบาง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.นางสาวณัฐยาภรณ์ แก่นอาสา
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

วีดิทัศน์แนะนำคณะ

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา(ทุนทั่วไป)ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2565  

- จำนวน 2 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 10 คน
2) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน

ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ เริ่มเปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม 2564 - 7 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7397(ภาคปกติ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2564 รอบ Inter Program-admission 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2564(ฉบับแก้ไข) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ , สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2564 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ จ. ปทุมธานี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• ใบสมัคร

ดาวน์โหลด

รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร