Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมผู้บริหารสถาบันเครือข่ายพยาบาลเพื่อควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา แร่ทอง (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ) ตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันเครือข่ายพยาบาลเพื่อควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแนวทางการขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกเสพยาสูบเข้าสู่การบริการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

เพิ่มเติม
สัมภาษณ์ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คุณณัฐกาญจน์ หันจรัส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร และทีมงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ รวมถึงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้วคือ ชุดฝึกฉีดวัคซีนด้วยระบบเซนเซอร์

เพิ่มเติม
พิธีเปิด "ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart class room"

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart class room" โดยมีคณะกรรมการบริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ยังมีการสาธิตการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ จาก อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ ห้อง Smart class room อาคารราชสุดา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
พิธีมอบทุนการศึกษา Posco Asia fellowship ประจำปีการ 2565
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธี มอบทุนการศึกษา Posco Asia fellowship ประจำปีการ 2565 ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
โดยมอบทุนจำนวน 1500 US จำนวน 10 ทุน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ที่มีผลการเรียนดี คะแนนสะสม 3.00 ขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบให้นักศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายสุขศาสตร์และสายสังคม
สำหรับ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน ได้แก่ คุณอัครชัย แก้วลาย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2#NurseTU
เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Video Present

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัครทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์  ใบสมัครทุนบริษัท ฟลอริช อินโพ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565(ฉบับแก้ไข) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าจ้างเหมาเช้ารถฝึกปฏิบัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


โครงการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

ข่าวรับสมัครงาน