Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023).

On behalf of the Faculty of Nursing at Thammasat University, we are very excited to announce the upcoming event, "The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023)."

June 26-27, 2023, at Amari Don Muang Airport Hotel in Bangkok, Thailand, and via an online platform (optional for international attendees).

 

 

Email: tunsginter@nurse.tu.ac.th

go to the website
The 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS) “THE FUTURE OF HEALTH SCIENCE : INTEGRATING AI, BIG DATA, AND INCLUSIVE EDUCATTION FOR UNIVERSAL WELL - BEING”
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS) “THE FUTURE OF HEALTH SCIENCE : INTEGRATING AI, BIG DATA, AND INCLUSIVE EDUCATTION FOR UNIVERSAL WELL - BEING” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์​ฝึกทักษะทางการแพทย์​ธรรมศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เพิ่มเติม
โครงการอบรมสถิติขั้นสูง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีม โดย คณาจารย์ และ นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมโครงการอบรมสถิติขั้นสูง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวางแผน สถาบันพัฒนาบุคลากร การบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ. ห้องบรรยายสถาบันพัฒนาคุณภาพการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการใช้สถิติขั้นสูง ในการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จตามแผน
เพิ่มเติม
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งสโมสรโรตารีภาค 3350 ร่วมกับสโมสรโรตารีพระโขนง และสโมสรโรตารีลุมพินี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวน 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาทรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท นำโดยท่านนครินทร์ รัตนกิจสุนทร ประธานจากสโมสรโรตารีภาค 3350 ท่านอดีตนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ท่านมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พลตรี ยศวริศ ศิริบาล ท่านอดีตนายกสโมสร กัญณัฏฐ์ พฤกฒิธานินทร์ ท่านอดีตนายกสโมสร พลรัตน์ จันทร์เทพ (อดีตนายกสโมสรธเนศร์ ธำรงลักษณ์ ผู้มอบแทน) นยผ.อาภาภรณ์ ภักดีจรัส (อน.สุรเดช สุจฉายาผู้มอบแทน) และ อดีตนายกสโมสรไพบูลย์ ลีรุ่งนาวารัตน์ (อน เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ ผู้แทนมอบทุน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพขาดแคลนและเป็นวิชาชีพที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม สร้างสุขภาวะให้กับประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา แร่ทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ตัวแทนท่านคณบดีและทีมบริหาร เลขานุการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในนามคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาผู้รับมอบทุนขอขอบพระคุณท่านผู้มอบทุนและท่านผู้แทนมอบทุนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Video Present

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศกำหนดการผ่อนผันกับคณะ สำหรับนักศึกษาขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 65) ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัคร


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ และ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่น 22 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่น 22 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  

Word


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

ข่าวรับสมัครงาน