Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
โครงการการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสำหรับประชากรในชุมชนที่เป็นคู่ความร่วมมือ ผ่านระบบออนไลน์ Youtube และ Facebook
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น
เรื่อง"เรื่องเศร้า ๆ ที่ไม่เศร้า"
วิทยากรโดย
รศ.ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา
ผศ.ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์
ผศ.เกษร สำเภาจีน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม
พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยมี ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง และนางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าโขลง และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 4019 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
TU EdPEx 300 grooming project 2565

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพบวิทยากรที่ปรึกษาในโครงการ TU EdPEx 300 grooming project 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวิทยาการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting

เพิ่มเติม
โครงการเสวนาทางวิชาการ

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายของพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 5.0” วิทยากรโดย พว.ศุภรัตน์ ชาญวุธ พยาบาลประจำศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการ Debate ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในหัวข้อ "พยาบาลก้าวไกลกับไทยแลนด์ 5.0 จะไปต่อ หรือพอแค่นี้" ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Grand opening Line open chat “We are NURSETU”

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565(ฉบับแก้ไข) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

แบบรายงานการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์(EPI e-course training) รุ่นที่ 1-2 จัดอบรมระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.65" ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ https://www.facebook.com/guruvaccine 

รายชื่อรุ่นที่ 1 รายชื่อรุ่นที่ 2 หนังสือขออนุมัติการอบรม


การรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ) รอบ2
ประจำปีการศึกษา 2565  

- จำนวน 1 สาขาวิชา(แผนรับ 15 คน)
แบ่งออกเป็น 2 อนุสาขาวิชา
1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2) การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

ขั้นตอนการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -  6 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร(ภาคพิเศษ)Click!!
ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม(หลักสูตรอย่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ฉบับปรับปรุง 2565)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 7368(ภาคพิเศษ)


คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคปกติ) รอบ2
ประจำปีการศึกษา 2565  

- จำนวน 2 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 10 คน
2) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน

ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร(ภาคปกติ)Click!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 7397(ภาคปกติ)


ข่าวรับสมัครงาน
 

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา(วุฒิปริญญาเอก) 

ประกาศ รายละเอียด ใบสมัคร


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา(วุฒิปริญญาเอก) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ขยายเวลาเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ จ. ปทุมธานี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• ใบสมัคร

ดาวน์โหลด

รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร