Loading...

อัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล
คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำโดดเด่น เป็นพลเมืองดี
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร

วันที่ 29-30 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในโครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA โดยมีอาจารย์ ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง กรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล กรรมการ ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
โครงการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ

วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องกิจกรรม 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
มุทิตาจิต กษิณานุสรณ์ ร้อยรักดวงใจ แม่พิมพ์มหาหงส์

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ “มุทิตาจิต กษิณานุสรณ์ ร้อยรักดวงใจ แม่พิมพ์มหาหงส์” รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรพร โสภาจารีย์ ณ ห้องสถาพร กวิตานนท์ อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

วีดิทัศน์แนะนำคณะ

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge)ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนถาวร เชิญ-ฉวีรัตน์ เกษตรศิริ 77 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน 15 คน 

แบ่งออกเป็น 2 อนุสาขาวิชา

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
- การพยาบาลยาเสพติด

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มกราคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7368 (ภาคพิเศษ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ Link สมัคร


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา 

1.สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รับจำนวน 10 คน

2.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รับจำนวน 10 คน

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤศจิกายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7397 (ภาคปกติ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ Link สมัคร


ข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวนสาขาที่รับสมัคร 4 สาขา ถึง 30 ตุลาคม 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ครูปฐมวัย ถึง 30 ตุลาคม 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ข่าวทั้งหมด