Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023).

On behalf of the Faculty of Nursing at Thammasat University, we are very excited to announce the upcoming event, "The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023)."

June 26-27, 2023, at Amari Don Muang Airport Hotel in Bangkok, Thailand, and via an online platform (optional for international attendees).

 

 

Email: tunsginter@nurse.tu.ac.th

go to the website
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีล่วงหน้ากับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีล่วงหน้ากับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในงาน "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565" วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 – 20.00 น. ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต #NurseTU

เพิ่มเติม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร “หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 20

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร “หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 20” จำนวน 24 คน โดยมี ศาสตราจารย์ วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ, และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร ประธานหลักสูตรฯ ร่วมในพิธีฯและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องกิจกรรม 1 ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต #NurseTU

เพิ่มเติม
เปิดประชุมฟื้นฟูวิชาประจำปี 2565 High Quality Eye Nursing
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดประชุมฟื้นฟูวิชาประจำปี 2565 High Quality Eye Nursing จัดโดย ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี #NurseTU
เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Video Present

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัครทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์  ใบสมัครทุนบริษัท ฟลอริช อินโพ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565(ฉบับแก้ไข) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 เพิ่มเติม 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าจ้างเหมาเช้ารถฝึกปฏิบัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


โครงการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

ข่าวรับสมัครงาน