Loading...

อัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล
คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำโดดเด่น เป็นพลเมืองดี
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมมอบขีดหมวกและเข็มแก่นักศึกษา ชั้นปีที่4

29 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมมอบขีดหมวกและเข็มแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เพิ่มเติม
วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์​ ครบรอบ​ 24​ ปี​

26 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ณ ห้องกิจกรรม 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
โครงการพัฒนานักศึกษา: เสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจในการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในโครงการพัฒนานักศึกษา: เสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจในการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิโรง คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์และประธานหลักสูตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกิจกรรม 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งโครงการจะจัดระหว่างวันที 9 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

วีดิทัศน์แนะนำคณะ

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศนักศึกษาที่จดทะเบียนรายวิชา NS132 สุขภาพวัยรุ่น ในภาคฤดูร้อน/2562 ของคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาต้องเข้าเรียนในระบบออนไลน์(MS teams

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ฟอร์มตรวจสุขภาพ รอบที่ 4 การรับตรงร่วมกัน Admissions 2 ประจาปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลาทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563(รอบ 3) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


Announcement of qualification interview for the Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) Faculty of Nursing at Thammasat University, Academic year 2020 (round 2) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ในระดับปริญญาตรี รอบ Inter Program-admission 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3) หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา

สาขาจิตเวชและสุขภาพจิต(ภาคพิเศษ) รับจำนวน 3 คน แบ่งเป็น 2 อนุสาขาวิชา

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต - การพยาบาลยาเสพติด

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ Link สมัคร

สาขาเวชปฏิบัติชุมชน(ภาคปกติ) รับจำนวน 5 คน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ Link สมัคร

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(ภาคปกติ) รับจำนวน 3 คน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ Link สมัคร


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ครูปฐมวัย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ข่าวทั้งหมด