Loading...

อัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล
คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำโดดเด่น เป็นพลเมืองดี
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการพัฒนานักศึกษา: เสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจในการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในโครงการพัฒนานักศึกษา: เสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจในการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิโรง คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์และประธานหลักสูตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกิจกรรม 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งโครงการจะจัดระหว่างวันที 9 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563

เพิ่มเติม
โครงการ "รู้เท่าทัน COVID-19"

วันที่ 6 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ "รู้เท่าทัน COVID-19" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร สาขาวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง "ความรู้และความเข้าใจการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19" และ พญ.พาณิภัค กตเวทิวงศ์ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง การรับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19" ณ ห้อง 2003 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Link VDO: https://youtu.be/F8YThfiAmyc

เพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง OKR กับความเป็นเลิศขององค์กร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "OKR กับความเป็นเลิศขององค์กร" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

วีดิทัศน์แนะนำคณะ

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรม MIS

Link


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ Inter Program-admission 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ฟอร์มตรวจสุขภาพ รอบที่ 4 การรับตรงร่วมกัน Admissions 2 ประจาปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3) หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา

สาขาจิตเวชและสุขภาพจิต(ภาคพิเศษ) รับจำนวน 3 คน แบ่งเป็น 2 อนุสาขาวิชา

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต - การพยาบาลยาเสพติด -> Link สมัคร

สาขาเวชปฏิบัติชุมชน(ภาคปกติ) รับจำนวน 5 คน -> ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ Link สมัคร


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ Inter Program-admission 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลาทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ครูปฐมวัย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวทั้งหมด