Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง 2014 (ห้อง 500 คน) ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
โครงการสัมมนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิด "โครงการสัมมนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว บรรยายเรื่อง “สมรรถนะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เพิ่มเติม
โครงการอำลา "Farewell Address and Ceremony"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอำลา "Farewell Address and Ceremony" เพื่อแสดงความขอบคุณและความประทับใจแด่ Professor Dr. Lisa Pawloski ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Alabama, USA. และผู้ได้รับทุน 2020 Bualuang ASEAN Chair Professor จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ประสานทุน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย) ในโอกาสที่ได้ร่วมทำวิจัย ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย/วิชาการ และสร้างผลงานร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผ่านมา พร้อมกับได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "How to Conduct International Research and Publication" ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย

เพิ่มเติม
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแล และส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรกับผู้สําเร็จการอบรม "โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแล และส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 65 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Video Present

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565(ฉบับแก้ไข) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

โครงการอบรม"พัฒนาทักษะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


โครงการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบรายงานการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

ข่าวรับสมัครงาน