Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023).

On behalf of the Faculty of Nursing at Thammasat University, we are very excited to announce the upcoming event, "The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023)."

June 26-27, 2023, at Amari Don Muang Airport Hotel in Bangkok, Thailand, and via an online platform (optional for international attendees).

 

 

Email: tunsginter@nurse.tu.ac.th

go to the website
กิจกรรม“โภชนาการที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพสำหรับวัยสูงอายุและฝึกการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ”แก่ผู้ร่วมอบรมในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูน รุ่นที่ 7
วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนางสาวกัลยาณี ชาวนา หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทีมบุคลากรจัดกิจกรรม“โภชนาการที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพสำหรับวัยสูงอายุและฝึกการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ”แก่ผู้ร่วมอบรมในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูน รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาสุวรรณเจดีย์พุทธมหาวิหาร วัดเปรมประชากร อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เพิ่มเติม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567”

วันที่ 27 มีนาคม 2567 รองศาสตาจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา แร่ทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Theaters Room ชั้น 2 อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต #NurseTu #NurseTuRun #TUANTICORRUPTION

เพิ่มเติม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจำชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม home room สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 ผ่านกิจกรรม “โฮมรูม โฮมใจ “

วันที่ 19 มีนาคม 2567 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจำชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม home room สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 ผ่านกิจกรรม “โฮมรูม โฮมใจ “ โดยกิจกรรมเป็นการเน้นการสร้างความสัมสันธ์คุ้นเคยในกลุ่มนักศึกษาที่ขึ้นฝึกด้วยกันภาคปฏิบัติ การดูแลตนเองและเพื่อน การสังเกตคนรอบข้างเราเมื่อเกิดความต้องการช่วยเหลือด้านการปรับตัว การเผชิญความเครียดและประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับคำปรึกทางสุขภาพจิตสร้างสรรค์กิจกรรมโดย คุณ พรทิพย์ แม่นทรง นักจิตวิทยาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ #NurseTu #NurseTuRun

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Video Present

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 65) ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัคร


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่น 22 (สอบข้อเขียน)  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่น 9 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่น 9  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่


แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  

PDF  Word


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

ข่าวรับสมัครงาน