Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023).

On behalf of the Faculty of Nursing at Thammasat University, we are very excited to announce the upcoming event, "The 1st International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing (ICPC&FHN 2023)."

June 26-27, 2023, at Amari Don Muang Airport Hotel in Bangkok, Thailand, and via an online platform (optional for international attendees).

 

 

Email: tunsginter@nurse.tu.ac.th

go to the website
"วันมหิดล" น้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 "วันมหิดล" น้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการบริการตรวจสุขภาพเนื่องในวันมหิดล” โดยให้บริการตรวจสัญญาณชีพ และให้คำแนะนำ 3 อ. เพื่อสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี #NurseTuRun #NurseTU #ThammasatUniversity

เพิ่มเติม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร และ อ.สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานหน้าพระราชบิดา ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับบุคลากรและนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม และห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Video Present

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร   ใบสมัครยื่นขอรับทุนมูลนิธิเวชดุสิตฯ


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) ประจำปีการศึกษา 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาของสโมสรโรตารี ประจำปีการศึกษา 2565  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัครขอทุนสโมสรโรตารี


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัครทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์  ใบสมัครทุนบริษัท ฟลอริช อินโพ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ยกเลิกประกาศ และประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องเรียนอัจฉริยะ พ.ศ.2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา และสถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 21   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

ข่าวรับสมัครงาน