Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

เกี่ยวกับนักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
โครงการการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสำหรับประชากรในชุมชนที่เป็นคู่ความร่วมมือ ผ่านระบบออนไลน์ Youtube และ Facebook
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น
เรื่อง"เรื่องเศร้า ๆ ที่ไม่เศร้า"
วิทยากรโดย
รศ.ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา
ผศ.ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์
ผศ.เกษร สำเภาจีน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม
พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยมี ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง และนางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าโขลง และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 4019 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม
TU EdPEx 300 grooming project 2565

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพบวิทยากรที่ปรึกษาในโครงการ TU EdPEx 300 grooming project 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวิทยาการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting

เพิ่มเติม
โครงการเสวนาทางวิชาการ

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายของพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 5.0” วิทยากรโดย พว.ศุภรัตน์ ชาญวุธ พยาบาลประจำศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการ Debate ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในหัวข้อ "พยาบาลก้าวไกลกับไทยแลนด์ 5.0 จะไปต่อ หรือพอแค่นี้" ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

Video Present

ศูนย์บริการคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวทุนต่างๆ
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565(ฉบับแก้ไข) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

โครงการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบรายงานการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์(EPI e-course training) รุ่นที่ 1-2 จัดอบรมระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.65" ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ https://www.facebook.com/guruvaccine 

รายชื่อรุ่นที่ 1 รายชื่อรุ่นที่ 2 หนังสือขออนุมัติการอบรม


การรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา
 

การรับสมัครระดับปริญญาเอก 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครระดับปริญญาโท 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครระดับปริญญาตรี

*ขณะนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัคร*

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครหลักสูตรเฉพาะทาง 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ข่าวรับสมัครงาน
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัคร


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา(วุฒิปริญญาเอก) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา(วุฒิปริญญาเอก) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


สายตรงคณบดี

 

 

 

 

Click