Loading...

คณะกรรมการจัดการความรู้

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
 
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
 
กรรมการ
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะผศ.ปริญญา แร่ทองรศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิมผศ.ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์
    
ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์ผศ.ดร.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุลอาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริรศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ
    
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดรผศ.สุดาพร กมลวารินทร์ผศ.พัชรพร แก้ววิมลอ.ดร.บังอร ปีประทุม
    
อ.ดร.วนลดา ทองใบผู้แทนหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ผู้แทนศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

    
 
นางสาวนาตยา ทัพใหญ่นางสาวทิฆัมพร ขวาของนางสาวเอมปวีร์ กังวาลกุลเศรษฐ์ 
    
 
นางสาวเกวลิน ตรีวิโรจน์นางสาวณัฐมล ไม้ฝาก 
   
กรรมการและเลขานุการ
นางสาววีนัส ปาลาเลย์
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณีรนุช บุญรอด