Loading...

คณะกรรมการ KM

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
 
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม
 
กรรมการ
รศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภาผศ.ปริญญา แร่ทองผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
    
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดรรศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำผศ.สุดาพร กมลวารินผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ
    
อ.จุไรรัตน์ กี่บางนางสาวกาญจณี พันธุ์ไพโรจน์
  
กรรมการและเลขานุการ
นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุรีย์พร โลหะชาติกุลนางสาววีนัส ปาลาเลย์