Loading...

คณะกรรมการจัดการความรู้

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
 
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
 
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ
 
กรรมการ
ผศ.ปริญญา แร่ทองรศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิมผศ.ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
    
อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริผศ.ดร.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุลผศ.พัชรพร แก้ววิมลผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ค้าของ
    
อ.สุกัญญา ทองบุผาอ.ฉัตรฤดี ผัดรัตนมณีกุลอ.ภูดิส รักษ์ตระกูลอ.หทัยชนก พูลเลิศ
    
วรรณี ศักดิ์สวัสดิ์รัตน์ติกร วรรธโนทัยนางสาววีนัส ปาลาเลย์ภัคจิรา แก้วตาทิพย์
    
ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  
กรรมการและเลขานุการ
นาตยา ทัพใหญ่
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เอมปวีร์ กังวาลกุลเศรษฐ์ เกวลิน ตรีวิโรจน์