Loading...

คณะกรรมการจัดการความรู้

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
 
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม
 
กรรมการ
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะผศ.ปริญญา แร่ทองผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวีผศ.ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์
    
ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์ผศ.ดร.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุลอาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริรศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ
    
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดรผศ.สุดาพร กมลวารินทร์ผศ.พัชรพร แก้ววิมลอ.ดร.บังอร ปีประทุม
    
อ.ดร.วนลดา ทองใบผู้แทนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยดร.กาญจนี พันธุ์ไพโรจน์
    
นางสาวนาตยา ทัพใหญ่นางสาวทิฆัมพร ขวาของนางสาวเอมปวีร์ กังวาลกุลเศรษฐ์นางสาวศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า
    
นางสาวเกวลิน ตรีวิโรจน์นายทศรัสมิ์ คำเภานางสาวเฟื่องฟ้า สุดมี
   
กรรมการและเลขานุการ
นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววีนัส ปาลาเลย์