Loading...

กิจกรรม/โครงการ KM ปี 2563

การจัดการความรู้ด้านวิจัย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน”

Link ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรม/โครงการ KM ปี 2562

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"

Link ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การวิเคราะห์/สังเคราะห์งานประจำสู่การวิจัย(R2R) และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน"
โครงการบ่มเพราะนักวิจัย/นักนวัตกรรมรุ่นใหม่ : Health Research and Innovation Day 2019

link ภาพกิจกรรม

รวบรวมบทคัดย่อ

รางวัล

Innovation

Research

กิจกรรม/โครงการ KM ปี 2561

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day

สรุปองค์ความรู้ โครงการวันแห่งการเรียนรู้ KM Day

กิจกรรม/โครงการ KM ปี 2560

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการความรู้ Best Practice ประจำปี 2560
 
สายสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรม/โครงการ KM ปี 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กร : สู่การพัฒนาคน งานและองค์กร" ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Thammasat Excellence Network 2559
 

กิจกรรม/โครงการ KM ปี 2558

โครงการอบรมเทคนิคการทำรายงานด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วันที่ 21 กันยายน 2558
โครงการอบรมเทคนิคการทำรายงานด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วันที่ 21 กันยายน 2558