Loading...

เลขานุการคณะ

นาตยา ทัพใหญ่

Email : nattaya@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7313

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Email : nui.phet@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7359

อนงค์ หะรีเมา

นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

Email : anong@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7318

สรรเสริญ สุขสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Email : sansern@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7311

พรทิพย์ ศรีวรรณพฤกษ์

ผู้บฏิบัติงานบริหาร

Email : phontip@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7317

เอมปวีร์ กังวาลกุลเศรษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : ampa_mor@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7317

กฤติมา ครามเขียว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : krittima@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7316

จันทร์เพ็ญ จันทร์อยู่สุข

พนักงานทั่วไป

Email : janpen@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7314

พิพัฒน์ แสนธิ

พนักงานขับรถยนต์

Email : pipat@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7314

ฉายศิลป์ พรรณโคตร

พนักงานขับรถยนต์

Email : chaysin@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7314

งานวางแผน การคลัง และพัฒนาคุณภาพ

ธราภรณ์ แสงโสดา

หัวหน้างานวางแผน การคลัง และพัฒนาคุณภาพ

Email : taraporn@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7322

สุภาพรรณ บุณยรัตพันธุ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Email : supaphan@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7321

สุรชัย รักตระกูลสดใส

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Email : surachai@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7321

วัฒนาพร ไชยศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Email : wattanaporn@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7321

เยาวลักษณ์ ค้าข้าว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Email : yaowalak@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7352

ศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Email : sirikanda@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7356

ภัคจิรา แก้วตาทิพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Email : Pakjira_K@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7356

เพ็ญประภา แสงวิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Email : penprapa@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7352

งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

วีนัส ปาลาเลย์

หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

Email : venus@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7374

ณีรนุช บุญรอด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email : neeranuch@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7385

ณัฐมล ไม้ฝาก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email : natthamon@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7385

สลิลดา เกตกะโกมล

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Email : salinda@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7311, 7373

อมรา อมรึก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Email : amara@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ 7327

สิทธิฐนี ยิ้มลม้าย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Email : sitthanee@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7327

ประวิทย์ แว่นแคว้น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

Email : prawit@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7351

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

รัชนีฉาย บรรณทอง

หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

Email : bnuch@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7323

ขวัญชนก ทองชมภู

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email : khwanchanok@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7397

กมลวรรณ สุดจิตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : kamonwan@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7397

ทักษพร กิตติพงษ์

นักวิชาการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

Email : Taksaporn28@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7368

ณัฐรดา สอาดเอี่ยม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

Email : natrada@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7323

นายไววิทญ์ สาธุธรรม

นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ

Email : waiwit@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : -

 
ณัฎฐพร ฉานครบุรี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Email : nattapron@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7345

หน่วยบริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ

สมฤทัย ลามอ

รักษาการผู้จัดการหน่วยบริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ

Email : somruetaii@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7353

เกวลิน ตรีวิโรจน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email : phd_program@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7353

ณัฐวัตร แย้มชมสวน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email : Natthawat_yam@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7328

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

รัตน์ติกร วรรธโนทัย

รักษาการผู้จัดการศูนยวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

Email : rattikon@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 4504

ณัตพล แมงทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email : nattapon@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 4504

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ

กัลยาณี ชาวนา

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

Email : kanyanee@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7362

วรรณี ศักดิ์สวัสดิ์

พยาบาลชำนาญการ

Email : wannee@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7362

 

นาฏตยา รักไทย

นักสุขศึกษาปฏิบัติการ

Email : nataya@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7362

พรทิพย์ แม่นทรง

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

Email : koypsy@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7365

สมยศ พรหมบุตร

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติการ

Email : somyos@nurse.tu.ac.th

ติดต่อ : 7363