Loading...

ทุนต่างๆ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส62) ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนถาวร เชิญ-ฉวีรัตน์ เกษตรศิริ 77 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษา ทุนถาวร เชิญ-ฉวีรัตน์ เกษตรศิริ 77 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

รายละเอียด ปฎิทินและขั้นตอนการรับสมัคร สัญญาการรับทุน สัญญาค้ำประกัน Link สมัคร


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ใบสมัครทุนการศึกษา/ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประชาสัมพันธ์

ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเรื่อง นักศึกษาเดินทางกลับเข้าที่พักในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมตัวเข้าฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาลและขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาดโรคโคโรนา 19(COVID-19)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการครุภัณฑ์ฯและอุปกรณ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2564 รอบ Inter Program-admission 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2564 รอบ Inter Program-admission 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(หลักสูตรภาษาไทย)ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program-admission 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program-admission 1

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุจภาพจิต(หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564(รอบ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program-admission 1

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


เปิดรับสมัครรอบ 2 Inter Program - admission 2 (1 – 31 พฤษภาคม 2564) นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

จุดเด่น

- มีทุนการศึกษา
- จบแล้วมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ 100%

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในและต่างประเทศ

การคัดเลือก

- สมัครและสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7323
Email : sararud@nurse.tu.ac.th , walee@nurse.tu.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

Link สมัคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต(หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2564(รอบสอง)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2564 รอบ Inter Program-admission 1

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2) สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน 7 คน

แบ่งออกเป็น 2 อนุสาขาวิชา

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
- การพยาบาลยาเสพติด

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7368 (ภาคพิเศษ)

ประกาศรับสมัคร

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม

Link สมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 2564&

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มตรวจร่างกายเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2654

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ปิดการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564&

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ จ. ปทุมธานี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• ใบสมัคร

ดาวน์โหลด

รอบที่ 1

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 1

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

รอบที่ 2

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- สถานะการยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสุังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มค. 2564)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

รอบที่ 3

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

รอบที่ 5

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 5

บัณฑิตจำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 5,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 7

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 8

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 8

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 9

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร