Loading...

ทุนต่างๆ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) ประจำปีการศึกษา 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาของสโมสรโรตารี ประจำปีการศึกษา 2565  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัครขอทุนสโมสรโรตารี


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัครทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์  ใบสมัครทุนบริษัท ฟลอริช อินโพ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  

PDF  Word


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 8

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Online) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่น 8

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 8  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ยกเลิกประกาศ และประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องเรียนอัจฉริยะ พ.ศ.2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา และสถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 21

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเข้าศึกษา

การรับสมัครระดับปริญญาเอก

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครระดับปริญญาโท  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครระดับปริญญาตรี  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครหลักสูตรเฉพาะทาง  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 16/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แบบฟอร์มใบสมัครงาน (สายวิชาการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่