Loading...

ทุนต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร   ใบสมัครยื่นขอรับทุนมูลนิธิเวชดุสิตฯ


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) ประจำปีการศึกษา 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาของสโมสรโรตารี ประจำปีการศึกษา 2565  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัครขอทุนสโมสรโรตารี


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัครทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์  ใบสมัครทุนบริษัท ฟลอริช อินโพ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศ และประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องเรียนอัจฉริยะ พ.ศ.2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา และสถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2566  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 21

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเข้าศึกษา

การรับสมัครระดับปริญญาเอก

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครระดับปริญญาโท  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครระดับปริญญาตรี  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครหลักสูตรเฉพาะทาง  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 14/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 12/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 11/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 9/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 13/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 3/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ครั้งที่ 1/2566 (ขยายครั้งที่6)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้ที่ 8/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 12/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 11/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 9/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้ที่ 8/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้ที่ 8/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 8/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์ ) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ครั้งที่ 6/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 7/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ครั้งที่ 6/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ครั้งที่ 1/2566 (ขยายครั้งที่3)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) ครั้งที่ 2/2566 (ขยายครั้งที่2)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แบบฟอร์มใบสมัครงาน (สายวิชาการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่