Loading...

ทุนต่างๆ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัครทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์  ใบสมัครทุนบริษัท ฟลอริช อินโพ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565(ฉบับแก้ไข) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 เพิ่มเติม 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าจ้างเหมาเช้ารถฝึกปฏิบัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


โครงการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเข้าศึกษา

คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ) รอบ2
ประจำปีการศึกษา 2565

- จำนวน 1 สาขาวิชา(แผนรับ 15 คน)
แบ่งออกเป็น 2 อนุสาขาวิชา
1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2) การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

ขั้นตอนการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -  6 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร(ภาคพิเศษ)Click!!
ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม(หลักสูตรอย่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ฉบับปรับปรุง 2565)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 7368(ภาคพิเศษ)


คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคปกติ) รอบ2
ประจำปีการศึกษา 2565

- จำนวน 1 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 10 คน

ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร(ภาคปกติ)Click!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 7397(ภาคปกติ)


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) ครั้งที่ 2/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ครั้งที่ 1/2566

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 9/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 9/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 8/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 7/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ์และผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 13/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) ครั้งที่ 12/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 7/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 9/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 8/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 7/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ์และผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 13/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) ครั้งที่ 12/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 7/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 9/2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่