Loading...

ทุนต่างๆ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธีป่อเต็กตึ๊ง / ทุนการศึกษาของสโมสรโรตารี / ทุนการศึกษาของคุณกำธร ตติยกวี / ทุนส่งเสริมการศึกษา(ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา(ทุนทั่วไป)ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

รายละเอียด ปฎิทินและขั้นตอนการรับสมัคร สัญญาการรับทุน สัญญาค้ำประกัน Link สมัคร


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ใบสมัครทุนการศึกษา/ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประชาสัมพันธ์

ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศเรื่อง นักศึกษาเดินทางกลับเข้าที่พักในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมตัวเข้าฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาลและขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาดโรคโคโรนา 19(COVID-19)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการครุภัณฑ์ฯและอุปกรณ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเข้าศึกษา

คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2565

- จำนวน 2 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 10 คน
2) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน

ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ เริ่มเปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม 2564 - 7 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7397(ภาคปกติ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2564 รอบ Inter Program-admission 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล ครั้งที่ 6/2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2564(ฉบับแก้ไข)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2654

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ปิดการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564&

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ จ. ปทุมธานี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

• ใบสมัคร

ดาวน์โหลด

รอบที่ 1

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 1

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

รอบที่ 2

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- สถานะการยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสุังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มค. 2564)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

รอบที่ 3

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

รอบที่ 5

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 5

บัณฑิตจำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 5,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 7

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 8

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 8

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ รอบที่ 9

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร