Loading...

ทุนต่างๆ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 65) ประจำปีการศึกษา 2567   

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่   ใบสมัคร


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  ใบสมัคร


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่น 22 (สอบข้อเขียน)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่น 9

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  

PDF  Word


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเข้าศึกษา

การรับสมัครระดับปริญญาเอก

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครระดับปริญญาโท  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครระดับปริญญาตรี  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครหลักสูตรเฉพาะทาง  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์) ครั้งที่ 3/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ครั้งที่ 4/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2567 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 พ.ค. 67)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2567 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 พ.ค. 67)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2567 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 พ.ค. 67)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์) ครั้งที่ 3/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2/2567

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แบบฟอร์มใบสมัครงาน (สายวิชาการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่