Loading...

ทุนต่างๆ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัติของกรมทรพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประชาสัมพันธ์

แบบรายงานการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์(EPI e-course training) รุ่นที่ 1-2 จัดอบรมระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.65" ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ https://www.facebook.com/guruvaccine

รายชื่อรุ่นที่ 1 รายชื่อรุ่นที่ 2 หนังสือขออนุมัติการอบรม


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครเข้าศึกษา

คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ) รอบ2
ประจำปีการศึกษา 2565

- จำนวน 1 สาขาวิชา(แผนรับ 15 คน)
แบ่งออกเป็น 2 อนุสาขาวิชา
1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2) การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

ขั้นตอนการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -  6 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร(ภาคพิเศษ)Click!!
ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม(หลักสูตรอย่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ฉบับปรับปรุง 2565)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 7368(ภาคพิเศษ)


คณะพยาบาลตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคปกติ) รอบ2
ประจำปีการศึกษา 2565

- จำนวน 1 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 10 คน

ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร(ภาคปกติ)Click!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 7397(ภาคปกติ)


รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา(วุฒิปริญญาเอก)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา(วุฒิปริญญาเอก)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ใบสมัคร