Loading...

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่ได้มารตรฐานระดับสากลในภูมิภาคเอเชีย”

การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากล หมายถึง การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลและบ่มเพาะบัณฑิตพยาบาลที่สามารถคิดและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน

พันธกิจหลักขององค์กร (Mission statement)

“เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ในปี 2564”

“เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 100 ของภูมิภาคเอเชีย ในปี 2570”

พันธกิจ (Missions)

1. ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของคณะและมีความเป็นธรรมศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยและสังคมโลกในยุคของการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการทำวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อาจารย์สามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพการพยาบาล

3. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติการพยาบาล โดยสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลในสาขาต่างๆและองค์ความรู้เชิงบูรณาการในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้คณะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

5. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6. พัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมหลัก (Core Value)

" วิจัยเพื่อการพัฒนา มุมมองเชิงระบบสู่ความสำเร็จและมุ่งเน้นที่คน มีความเป็นเอกภาพและทำงานเป็นทีม จริยธรรม ความโปร่งใสและเท่าเทียม เชื่อมโยงสู่สังคม

" สรุปเป็นสัญลักษณ์ "TU Respect"

- นำวิจัยสู่การพัฒนา(Research for development: R) หมายถึง การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและทางสุขภาพ และการพัฒนาองค์กร เพื่่อนำสู่ความเป็นเลิศ

- มุมมองเชิงระบบสู่ความสำเร็จและมุ่งเน้นที่คน(Systematic view point to success : S and People focused : P) หมายถึง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานด้วยการใช้แนวคิดที่เป็นระบบเพื่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน รวมทั้งการบริหารงานที่มุ่งเน้นให้บุคลากร มีการทำงานที่สมดุลระหว่างคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต

- มีความเป็นเอกภาพและทำงานเป็นทีม(Unity: U and Team: T) หมายถึง การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การมีเสรีภาพทางความคิดและการกระทำ และการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างในหลายมุมมอง ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่มิใช่เป็นไปในทางสร้างความขัดแย้งหรือจัดกลุ่ม แต่เป็นไปในทางสร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพขององค์กรในที่สุด

- จริธรรม ความโปร่งใสและเท่าเทียม(Ethics: E; Transparency: T, and Equality: E) หมายถึง มีการบริหารบุคคล โดยใช้หลักจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน การบริหารงานโดยนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและการให้ความสำคัญและการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม

- เชื่อมโยงสู่สังคม(Social Connected: C) หมายถึง มีการบูรณาการองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกับสุขภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (POLISH = Make smooth and shiny: Improved ,skilled)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นาทางการพยาบาลที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม (Nursing Leadership : L)

- ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มความสามารถของอาจารย์ในด้านการสร้างผลงานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม (Innovation and Research : I)

- ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรเพื่อการทางานอย่างมีคุณภาพและมีความสุข (Quality and Happiness : H)

- ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างสุขภาวะของประชาชนด้วยการบริการวิชาการที่มีองค์ความรู้เป็นฐาน (Knowledge based Service : S)

- ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาเครือข่ายคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศและบรรยากาศความเป็นไทยและนานาชาติ (Mutual Partnership : P)

- ยุทธศาสตร์ที่ 6: บริหารงานอย่างมีคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance and organization : O)

สมรรถนะหลัก (Core competencies)

“เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการพยาบาลแบบประคับประคองและการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยพัฒนาและใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลในการเรียนการสอนและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน”

อัตลักษณ์นักศึกษา (Student identify)

“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี”

สมรรถนะหลักของบัณฑิตพยาบาล (Core competency)

“สมรรถนะสอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ลักษณะ GRETS และอัตลักษณ์ของคุณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”