Loading...

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจหลักขององค์กร (Mission statement)

บริหารงานด้วยการวางเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

Short Term : Transformation of fundamental toward stronger foundation
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จัดการบริหารในรูปแบบใหม่หรือเหมาะสมยิ่งขึ้น การจัดเปลี่ยนลำดับความสำคัญและปัญหาระดับพื้นฐาน (prioritize and focus) เพื่อให้องค์กรเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

Medium Term : Transition with efficiency, competency and integrated knowledge and innovation toward global quality and recognition
การพัฒนาหลังการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ โดยใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน

Long Term : Transcend through new opportunities, research, innovation and collaborations
การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ความมั่นคง เหนือกว่าความคาดหมาย จากโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การวิจัย ความรู้และทักษะด้านวิชาการ ด้านการบริการสุขภาพ และการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ

พันธกิจ (Missions)

1. Groom quality graduates for future society (Future Workforce) สร้างบัณฑิตพยาบาลทุกระดับที่ให้การดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยความรู้ที่ร่วมสมัย และทักษะการปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ ใช้จิตวิญญาณและความเอื้ออาทรในการให้บริการ เป็นผู้แสวงหาและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพด้วยการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

2. Foster innovation to elevate nursing, both education and services, for the society (Future life & Society) สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในการแก้ปัญหา สร้างสุขภาวะและความผาสุกให้กับสังคมไทย บูรณาการการเรียนการสอนทางการพยาบาล การให้บริการสุขภาพ การบริการวิชาการ ให้มีความแตกต่างอย่างโดดเด่น ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. Cultivate efficiency through stronger foundation (Future Workplace) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ระบบการเรียนการสอน ด้วยมาตรฐานระดับสากล ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างบรรยากาศองค์กรให้ทำงานอย่างมีความสุข ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างการเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน

4. Strengthen collaboration and networking to gain competitive advantages (Future Collaboration) บริหารเครือข่ายคู่ความร่วมมือและพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิผล และสร้างเครือข่ายใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนความสำเร็จและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในด้านการจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การบริการสุขภาพ การบริการวิชาการ และการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของบัณฑิต

5. Manage shortfalls and capture new opportunities for sustainability (Future Sustainability) บริหารจัดการและสร้างความมั่นคงของทรัพยากรทั้งด้านการเงิน ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ การบริการวิขาการ โดยการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบโมเดลธุรกิจ ที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาสำคัญ และสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม ทันต่อความต้องการขององค์กร ชุมชน เพื่อการสร้างรายได้ให้กับคณะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ค่านิยม (Value)

เติบโตอย่างแตกต่าง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

N- Nurturing: การกำกับดูแลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

U- Uniqueness: องค์ความรู้ ความคิดริเริ่มและนวัตกรรมที่แตกต่าง โดดเด่นและชัดเจน

R- Resilience: การปรับเปลี่ยนและพร้อมในการกลับคืนสภาพอย่างรวดเร็ว

S- Systematic perspective: มุมมองเชิงระบบในการพัฒนางานและส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับบริการ

E- Ethics: ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

T- Teamwork: ทำงานเป็นทีม บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ นำไปสู่โอกาสทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการสุขภาพ

U- Ultimate goal: มีเป้าหมายที่ชัดเจน และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

R- Respect for equality: เคารพในความเท่าเทียม

U- Unity: อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี เป็นเอกภาพ

N- Network: ใช้เครือข่ายในการสนับสนุนความสำเร็จ

สมรรถนะหลัก (Core competencies)

“ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ การพยาบาลแบบประคับประคองและการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว"

อัตลักษณ์นักศึกษา (Student identify)

“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี”

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1: Quality Education

เป้าประสงค์: การจัดการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลแห่งอนาคตด้วยมาตรฐานสากล

                    มุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถที่ร่วมสมัย มีทักษะปฏิบัติที่พร้อมใช้เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนด้านบุคลากรพยาบาลของประเทศ อีกทั้งยกระดับการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างนักวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการพยาบาล และสร้างผู้นำทางการพยาบาลด้วยการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการรับรองคุณภาพระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2: Foster Research and Innovation

          เป้าประสงค์: การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลจากงานวิจัยที่ยอมรับในระดับสากลและใช้ประโยชน์สู่สังคม

                    มุ่งผลิตองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วยการบูรณาการศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีผลกระทบสูงต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและร่วมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม นำองค์ความรู้มาบูรณาการสู่การบริการสุขภาพและการบริการวิชาการเพื่อทำให้คณะพยาบาลศาสตร์มีความแตกต่าง โดดเด่น และเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: Strong Foundation

เป้าประสงค์: บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

มุ่งการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรทั้งด้านคน ด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิด

กว้างและมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่น เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นองค์กรที่มีความสุข บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งระบบบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์และสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเกื้อหนุนความสำเร็จตามแผนงานและวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรคุณภาพและสามารถก้าวสู่ High performance organization ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4: Gain Collaboration

เป้าประสงค์: บริหารเครือข่ายคู่ความร่วมมือและพันธมิตรอย่างมีประสิทธิผล

          มุ่งการเพิ่มผลิตผลและศักยภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยการบริหารเครือข่ายคู่ความร่วมมือและพันธมิตรที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้คู่ความร่วมมือยังสามารถช่วยลดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของคณะฯในด้านบุคลากรได้ รวมทั้งแสวงหาคู่ความร่วมมือและพันธมิตรใหม่ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ในเขตภูมิภาคเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที่ 5: Sustainable Resources

เป้าประสงค์: สร้างความมั่นคงของทรัพยากรทั้งด้านการเงิน สินทรัพย์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

          มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้คณะฯสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสเชิงธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ การจัดการศึกษาและการบริการในรูปแบบใหม่เพื่อให้เป็นทางเลือกและเป็นโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้น