Loading...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12120

โทรศัพท์ : 66-2-986-9213 ต่อ 7316-8

โทรสาร : 66-2-516-5381