Loading...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12120

 


ติดต่อภายในคณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 ต่อด้วยหมายเลขภายในของหน่วยงาน

โทรสาร : 02-516-5381

 

หมายเลขภายในของหน่วยงาน

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา(ฝ่ายการนักศึกษา) 

7323-28 

งานบริการวิชาการ (หลักสูตรการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล) 

7353 

งานสารบรรณ  

7317 

งานบริหารและงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7316,7318 

งานวางแผน การคลังและพัฒนาคุณภาพ 

7352 ,7321, 7356 

งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร  

7385,7373 

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม  

4503-4504 

หน่วยส่งเสริมสุขภาพฯ 

7362-7363 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  

1095-1096