Loading...

โครงสร้างงานวางแผน การคลังและพัฒนาคุณภาพ

งานวางแผน การคลังและพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มีหลักในการปฏิบัติงาน ในการควบคุมกำกับและดูแลงบประมาณของทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของคณะฯ และจากกองทุนประเภทต่าง ๆ การรับและจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีจัดทำรายงานการเงิน การพิจารณาการขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและโครงการต่าง ๆ การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตามวงเงินงบประมาณ ดูแลควบคุมบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ การจัดซื้อวัสดุเพื่อให้มีคุณภาพและคุ้มค่า มีการวางแผนและดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีการวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนอัตรากำลัง ประสานงานให้คำปรึกษา เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ ให้หน่วยงานผู้มารับบริการได้รับข้อมูลและความรู้ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานกับภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการ อีกทั้งยังนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

งานวางแผน การคลังและพัฒนาคุณภาพ แบ่งโครงสร้างหน่วยงาน 3 หน่วย ดังนี้

บริหารงานและกำกับดูแลโดย

ธราภรณ์ แสงโสดา

รักษาการหัวหน้างานวางแผนการคลังและพัฒนาคุณภาพ

บริหารจัดการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยการคลัง หน่วยการพัสดุ และหน่วยวางแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ ดังนี้

1. หน่วยการคลัง ควบคุมบริหารทางด้านการเงิน การรับการจ่าย การเก็บรักษาเงินให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ควบคุมบริหารจัดการด้านงานงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ควบคุมบริหารทางด้านการบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ

2. หน่วยการพัสดุ ควบคุมการดำเนินการวางแผนด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ การจ้างเหมา ดำเนินการทำบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุมการจัดหา การรับ-จ่าย การเก็บรักษา ควบคุมการดำเนินการด้านการตรวจสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการซ่อมแซมครุภัณฑ์

3. หน่วยวางแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ ควบคุมและวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง รายงานค่าเป้าหมายตามคำรับรอง (กพร.) การประเมินผู้บริหาร 360 องศา ติดตามแผนปฏิบัติราชการ ควบคุมกำกับการดำเนินงานในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ขออนุมัติโครงการ การอนุมัติการเปลี่ยนแปลง การรายงานผลและการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณทุกงบประมาณ กำกับการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ


หน่วยการคลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธราภรณ์ แสงโสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ด้านการบัญชี

1. ดำเนินการบันทึกบัญชีการรับ การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีแยกประเภท ทุกงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ถูกต้องครบถ้วยตามระเบียบวิธีการบัญชีของสวนราชการ

2. การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน และการรายงานงบการเงินประจำปี ตรวจสอบยอดบัญชีธนาคาร การจัดทำงบทดรอง งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายจองคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งประจำเดือนแกละการปิดงบการเงินรวมประจำปี

3. สรุปทะเบียนการรับเงินของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพให้ครบถ้วน

ด้านการงบประมาณ

1. ควบคุมและบริหารงบประมาณ มีการตรวจสอบการตั้งงบประมาณให้ตรงตามระเบียบ การตรวจสอบงบประมาณและผูกพันงบประมาณให้ตรงแผน ทุกงบประมาณ

2. ดำเนินการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามรายการที่อนุมัติกำหนดวงเงิน มอบอำนาจตามคำสั่งต่าง ๆ

3. ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ/เรื่องที่ได้รับอนุมัติเข้าฐานข้อมูลให้ครบถ้วน

ด้านการเงิน

1. ดำเนินการรับเงินและตรวจสอบ ออกใบเสร็จ จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ และจัดทำรายงานสรุปการรับเงินประจำวัน

 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววัฒนาพร ไชยศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้านการตรวจเอกสาร

1. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายทุกงบประมาณทุกรายการ

2. ตรวจสอบค่าสอนพิเศษอาจารย์ภายใน ค่าสอนอาจารย์ในแต่ละภาคเรียน ค่าทำงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร

ด้านการเงิน

1. จัดทำเอกสารและนำส่งเงินทุกสิ้นเดือน เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หุ้นและเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นำส่งเงินฝากธนาคารกับธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กองคลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก

3. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพากร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


หน่วยพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพรรณ บุณยรัตพันธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

1. วางแผนประสานงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามปีงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

2. แจ้งสาขา/หน่วยงานในคณะฯ ยืนยันการจัดซื้อและส่งรายละเอียดและรูปแบบของครุภัณฑ์ พร้อมเสนอชื่อกรรมการของวิธีการจัดซื้อแต่ละครั้ง

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ

1.ประสานงานและรับเรื่องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำวัสดุ การจ้างเพื่อการก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุให้แก่ กลุ่มวิชา/หน่วยงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ด้านการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

1.กำหนดรหัสหมายเลขและบันทึกทะเบียนลงในบัญชีครุภัณฑ์ ทุกรายการงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

2.ส่งมอบครุภัณฑ์ให้สาขาวิชา/หน่วยงานใช้งานต่อไป

3.จัดทำข้อมูลรายการครุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบและตรวจรับพัสดุประจำปีงบประมาณ

4.ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ด้านการตรวจนับพัสดุประจำปี

1.ดำเนินการประสานงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ

2. ดำเนินการตรวจนับครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะฯ ตามจำนวนในรายการทะเบียนครุภัณฑ์

3. จัดส่งรายงานการตรวจสอบและตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย

ด้านการจัดทำคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

1. ดำเนินการคำนวณค่าเสื่อมโดยแยกเป็นงบประมาณ คือ ครุภัณฑ์งบคลัง งบพิเศษ และครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค และงบอื่น ๆ

ด้านการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด

1.รับเรื่องจากหน่วยงานและตรวจเช็ครายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดว่ามีสภาพชำรุด พร้อมกับตรวจเช็คตัวครุภัณฑ์กับบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกัน

2.ดำเนินการเรื่องขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด แนบรายละเอียดรายการครุภัณฑ์พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

3.ดำเนินการจำหน่ายให้กับโรงเรียน วัด หรือสถานที่รับการจำหน่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

4.รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อการจำหน่ายครุภัณฑ์ คณะกรรมการจำหน่ายพิจารณาสมควรจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดโดยบริจาคครุภัณฑ์ รายงานผลการจำหน่ายพร้อมให้คณะกรรมการจำหน่ายร่วมลงนามในรายงานผลการจำหน่าย และดำเนินการตัดรายการครุภัณฑ์ชำรุดออกจากทะเบียนครุภัณฑ์

ด้านการเบิกจ่ายพัสดุให้แก่อาจารย์/หน่วยงาน

1.ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุให้กับอาจารย์เป็นภาคการศึกษา

2.ในกรณีต้องการเบิกวัสดุเพิ่มเติมระหว่างภาคการศึกษา กำหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รับใบเบิกทุกวันอังคารอังคารสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 และรับวัสดุวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4

3.ตรวจสอบจำนวนวัสดุที่ขอเบิกแต่ละรายการว่าถูกต้องและเสนอใบเบิกวัสดุให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ก่อนจ่ายและดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุตามใบเบิกที่ได้รับอนุมัติ

4.จัดทำบัญชีรับ – จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุและลงบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับจำนวนวัสดุคงเหลือในคลังพัสดุ จัดทำสรุปวัสดุคงเหลือรายงานเป็นรายไตรมาสและประจำปีงบประมาณ


หน่วยวางแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้านงบประมาณ

1.ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทุกงบประมาณ

2.ดำเนินการจัดทำคำขออนุมิโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ อนุมัติเปลี่ยนแปลงทุกงบประมาณ

3.จัดทำรายงานผลการใช้จ่าย และรายงานสรุปวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน

ด้านอัตรากำลัง

1.ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 5 ปี สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการและรายงานการวิเคราะห์แผนผลประจำปีงบประมาณ

2.ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการและรายงานวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ

3.ดำเนินการรวบรวมภาระงานสายวิชาการและวิเคราะห์เป็นรายปีการศึกษา

4.ดำเนินการตรวจสอบเป้ารับและอัตราคงอยู่ของนักศึกษา

ด้านการพัฒนาคุณภาพ

1.ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและรวบรวมเล่มผลการดำเนินงานรายงานประเมินตนเอง (SAR)

2.ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลและรวมเล่มรายงานประเมินตนเอง (SAR)

 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุรีย์พร โลหะชาติกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้านปฏิบัติงานนโยบายและแผน

1.ดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนบริหารความเสี่ยง และโครงการพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพของคณะฯ

2.ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

ด้านงานสารสนเทศและการติดตามประเมินผล

1.ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ

2.ดำเนินการจัดทำประเมินผู้บริหาร 360 องศา

3.ดำเนินการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

4.ดำเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในระบบฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัย

5.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ


แผนงานด้านงบประมาณ

1.งบแผ่นดิน คณะพยาบาลศาสตร์

2.งบเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

ระบบบริหารงบประมาณ

กองแผนงาน

คู่มือการจัดทำงบเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

- คู่มือการใช้งานระบบบริหารงบประมาณออนไลน์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คู่มือระบบการจัดทำงบประมาณ Online (เพิ่มเติมรายการขอตั้งโครงการ) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คู่มือการจัดทำอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร๋ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร๋ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.งบกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์


ระเบียบประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณวัสดุ-ครุภัณฑ์


แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มดาวน์โหลดหน่วยคลัง

ใบเบิกสวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (คณะพยาบาลศาสตร์)

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สัญญายืมเงิน

ตัวอย่างสัญญายืมเงิน

แบบฟอร์มใบเบิกสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ใบเบิกวัสดุโควต้าสำหรับอาจารย์เข้าปฏิบัติงานใหม่

ใบเบิกวัสดุโควต้าสำหรับอาจารย์ประจำภาคการศึกษา

ใบเบิกวัสดุโควต้าสำหรับอาจารย์สำหรับการเบิกวัสดุเพิ่มเติมระหว่างภาคการศึกษา

ใบเบิกวัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่และสำนักงาน