Loading...

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

               Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

               Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)

โครงสร้างหลักสูตร

1.จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

 • 1.1 วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 • 1.2 วิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
  • (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต
  • (1) กลุ่มวิชาชีพ 77 หน่วยกิต
   • - กลุ่มรายวิชาทฤษฏี 51 หน่วยกิต
   • - กลุ่มรายวิชาปฏิบัติ 26 หน่วยกิต
 • 1.3 วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

Form for International Program

General Request Form >> PDF File | Word File

Request Form for Sick or Emergency Business Leave >> PDF File | Word File

Request Form for Business Leave >> PDF File | Word File

Petition for Academic Leave >> PDF File | Word File

Petition for Resignation >> PDF File | Word File

Practice Guideline for Extraordinary Events Because of Student Practice That Warrant Mandatory Reporting >> PDF File | Word File

Assessment of Nursing Performance (Form Sor.108) Online >> PDF File | Word File

Link การจองห้องแลป
ตารางการใช้ห้องเรียน_PBL

ระบบจองห้องเรียน PBL >> Click!!

ตารางสอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต >> ดาวน์โหลด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคฤดูร้อน>> ดาวน์โหลด

Class of Schedule for 1st Semester Academic Year 2021 (International Program) >> Download

ประกาศต่างๆ

สัญญาการเรียน >> รายละเอียด

แนงทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงบุคลากรทีมสุขภาพที่ได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคิดหลั่ง จาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ >> รายละเอียด

แนวปฏิบัติเหตุการณ์วิสามัญอันเนื่องจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลที่ต้องรายงาน >> รายละเอียด

แบบฟอร์มต่างๆ

ใบลาป่วย >> PDF File  |  Word File

ใบลากิจ >> PDF File  |  Word File

ใบคำร้องนักศึกษา >> PDF File

ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา >> PDF File  |  Word File

ใบคำร้องขอลาออก >> PDF File  |  Word File

ใบคำร้องขอทำสัญญาการเรียน >> PDF File  |  Word File

ใบสรุปการเปลี่ยนแปลงอาจารย์สอน >> PDF File  |  Word File

แบบฟอร์มใบปะหน้า มคอ. >> Word File

แบบฟอร์มการพิจารณาลำดับขั้น >> Word File

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตร >> PDF File  |  Word File

คู่มือการบันทึกเกรดนักศึกษา >> PDF File

ฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล ศ.108 (ฝึกออนไลน์) >> PDF File | Word File