Loading...

โครงสร้างงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดำเนินการด้านสารบรรณและประชาสัมพันธ์ ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ และด้านผลิตเอกสาร โดยรับผิดชอบงานรับส่งหนังสือ ระเบียบสารบรรณ ดำเนินงานจัดทำเอกสารต่างๆ ของคณะการประชุมและสัมมนา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เลขานุการผู้บริหาร การบริหารและพัฒนาบุคลากร การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร บริหารจัดการการใช้อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดทำฐานข้อมูลด้านด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

รับส่งหนังสือภายใน-ภายนอก จัดทำเอกสารให้เป็นระบบ ร่าง-โต้ตอบหนังสือ เดินเอกสารภายใน-ภายนอกคณะฯ เลขานุการผู้บริหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายเอกสารของคณะฯ ดำเนินการต่างๆด้านการประชุมคณะฯ การจัดเลี้ยงในห้องประชุม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ และบันทึกฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบุคลากรของคณะฯ และปรับปรุงให้ทันสมัย

หน่วยการเจ้าหน้าที่

ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ลาออก การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้างประจำปี การลาทุกประเภท ตรวจสอบและเก็บรักษาทะเบียนประวัติบุคลากรคณะฯ หนังสือรับรองต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญเงินทดแทนอื่น ๆ สวัสดิการต่างๆตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร และจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ

หน่วยงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ควบคุม กำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ การใช้ห้องประชุมต่างๆ ดูแลรักษาความสะอาดภายในคณะฯ การบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ดำเนินการด้านการจัดการขยะและการประหยัดพลังงาน จัดบริการ จัดหายานพาหนะแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ การรายงานการใช้น้ำมันรถราชการของคณะฯ กำกับดูแล บริหารจัดการรถจ้างเช่าสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมทั้งประสานงานการซ่อมแซม ติดตั้ง โยกย้าย วัสดุครุภัณฑ์

หน่วยผลิตเอกสาร

ถ่ายเอกสาร อัดสำเนาเอกสาร จัดเรียงและเย็บเล่มเอกสาร การคัดแยกและจำหน่ายขยะ รวมทั้งควบคุม จัดทำทะเบียนการยืม-คืนวัสดุงานบ้านงานครัวของคณะ


แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มสวัสดิการ

แบบฟอร์มเบิกค่าอุดหนุนบุตร

แบบฟอร์มใบลา

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

ใบยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบฟอร์ม ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง

แบบฟอร์ม คำขอเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองเงินเดือน มธ.(ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

แบบฟอร์มจองห้อง 1023

แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา / ดูงาน

แบบฟอร์มการใช้รถ คณะพยาบาลศาสตร์

แบบฟอร์มขอบัตรติดหน้ารถยนต์

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม

แบบฟอร์มขอใช้บริการจัดเครื่องดื่มจัดอาหารว่างในการประชุมกรรมการต่างๆ

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร/โรเนียว/เข้ารูปเล่ม

แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร/ เข้ารูปเล่มเอกสาร

แบบฟอร์มส่งเอกสารเพื่ออัดสำเนา/โรเนียว

คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ