Loading...

พัฒนานักศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่างๆสำหรับนักศึกษา

รายละเอียด

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

แบบฟอร์ม

ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

รายละเอียด

คณะกรรมการนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา(อาจารย์และเจ้าหน้าที่)
ประธานกรรมการ
ผศ.ปริญญา แร่ทอง
 
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
 
กรรมการ
รศ.ดร.พานทิพย์ แสงปรเสริฐผศ.ดร.ปิยะวรรณ ขนานผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
   
ผศ.ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์อ.ศยามล รมพิพัฒน์อ.ศิริขวัญ พรหมจำปา
   
อ.ชาฤทธิ์ วรวิชญพงศ์อ.ธัญญารัตน์ บุญโทยอ.อิสรีย์ ศรีศุภโอฬาร
   
อ.พิสฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริน.ส.พรทิพย์ แม่นทรงนายอรรถพล สุขความดี
   
น.ส.ทิฆัมพร ขวาของน.ส.วลี คล้ายพุฒนายสมยศ พรหมบุตร
   
น.ส.ศรีสลวย รอนไพรินน.ส.กมลวรรณ สุดจิตร
กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และศิษย์เก่า

สายตรงถึงคณบดี
รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

Email : teeranut@nurse.tu.ac.th