Loading...

พัฒนานักศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่างๆสำหรับนักศึกษา

รายละเอียด

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

แบบฟอร์ม

ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

รายละเอียด

คณะกรรมการนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา(อาจารย์และเจ้าหน้าที่)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา แร่ทอง
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ
อาจารย์ พิสฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พานทิพย์ แสงประเสริฐผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกสร มุ้ยจีนอาจารย์ อิสรีย์ ศรีศุภโอฬาร
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 
อาจารย์ หทัยชนก พูลเลิศอ.สุกัญญา ทองบุผา ผศ.เรือเอกหญิงสุธาสินี ศรีนุ่น
  กรรมการ   กรรมการ กรรมการ
อ.พรพิมล พรมนัสสุภาพรรณ บุณยรัตพันธุ์พรทิพย์ แม่นทรง
กรรมการ  กรรมการกรรมการ 
สมยศ พรหมบุตรสุรีย์พร โลหะชาติกุลทักษพร กิตติพงษ์
 กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ 
อมรา อมรึกศรีสลวย รอนไพรินกมลวรรณ สุดจิตร
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับเครือข่ายและศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ปรึกษา
ผศ.ปริญญา แร่ทอง
 
ประธานกรรมการ
ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
 
กรรมการ
รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาศอ.สุกัญญา ทองบุผาอ.อิศรีย์ ศรีศุภโอฬาร
ตัวแทนอาจารย์ศิษย์เก่า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ตัวแทนอาจารย์ศิษย์เก่า
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 กรรมการ
นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า
คณะพยาบาลศาสตร์
เกวลิน ตรีวิโรจน์
 กรรมการกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
กมลวรรณ สุดจิตร
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สายตรงถึงคณบดี
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล

Email : pregamol@nurse.tu.ac.th