Loading...

โครงสร้างงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

หน่วยวิจัย

นโยบายการวิจัยของคณะ

วิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ด้านการวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นศูนย์กลางวิจัยทางการพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เป็นคณะที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในด้านการพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำวิจัยเป็นทีม การส่งเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน และการพัฒนาระบบบริการพยาบาลการศึกษาพยาบาล และการวิจัยสถาบัน โดยคณะฯ จะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้มีการดำเนินการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำวิจัยเป็นทีม และมีผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์ด้านการวิจัย

1.พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ และทักษะในการสอนและการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

2.บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย สู่การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

3.เป็นศูนย์กลางการศึกษาพยาบาล การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย พร้อมทั้งคงความเป็นเลิศทางวิชาการ การพยาบาลในสาขาต่างๆ

4.ส่งเสริมการทำวิจัยเป็นทีม เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการพยาบาล และการวิจัยสถาบัน


หน่วยวิเทศสัมพันธ์

ด้านบริหารงานทั่วไป

1.จัดทำรายงานผลตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในส่วนของงานวิเทศสัมพันธ์

2.จัดทำคำของบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ดูแลงบประมาณรายจ่ายของงานวิเทศสัมพันธ์ และติดตามให้เป็นไปตามแผน

3.จัดทำหนังสือโต้ตอบ รับ-ส่ง หนังสือราชการ

4.ประสานงานด้านที่พัก พาหนะ ห้องประชุม ติดต่อสถานที่ต่างๆ และเตรียมของที่ระลึกในการรับรองอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ

5.ประสานงานการตรวจสอบบทคัดย่อ บทความวิชาการ หรือเอกสารภาษาอังกฤษ ให้กับอาจารย์ บุคลากร

6.สำรวจและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1.รับผิดชอบด้านความร่วมมือ การให้หรือรับความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา

2.ประสานงานการลงนามข้อตกลง/ความร่วมมือกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU)

3.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแลกเปลี่ยนตามโครงการต่างๆ

4.ดูแลประสานงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ทั้งในส่วนรับเข้า และส่งออก

5.ประสานการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ

ด้านพิธีการ

1.ร่วมต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือน

2.จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดประชุมและสาสน์ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

3.งานหนังสือราชการภาษาอังกฤษ และงานโต้ตอบหนังสือกับต่างประเทศ

ด้านทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ

1.จัดหาแหล่งทุนให้กับบุคลากรและนักศึกษา

2.ประสานงานให้คำแนะนำการศึกษาต่อในต่างประเทศให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

3.ประสานงานและให้ข้อมูลด้านความร่วมมือกับต่างประเทศแก่หน่วยงานภายในและ ภายนอกหน่วยงาน

4.รวบรวมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ด้านการดูแลอาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษาชาวต่างประเทศ

1.ติดต่อเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาร่วมปฏิบัติงาน

2.ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในงาน วิเทศสัมพันธ์ อาทิ การต่อสัญญาจ้าง การขอต่อระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

3.ดำเนินงานด้านวีซ่า (VISA) อาจารย์จ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ อาสาสมัครชาวต่างประเทศ และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

4.ประสานงานดูแลและอำนวยความสะดวก อาจารย์ และนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาร่วมปฏิบัติงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานประกันคุณภาพ คำรับรองปฏิบัติราชการ และควบคุมภายใน

1.รวบรวมและรายงานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นรายเดือน รายไตรมาส

2.ดูแลงานการจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

3.ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้บริหาร


แบบฟอร์มขอเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

หน่วยสื่อสารองค์กร

ด้านประชาสัมพันธ์

เป็นศูนย์กลางประสานงานการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะฯ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร และบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯ รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น รายงานประจำปี หนังสือในโอกาสพิธีสำคัญของคณะฯ คัตเอ้าท์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งจัดแถลงข่าวในวาระโอกาสต่างๆ

ด้านโสตทัศนูปกรณ์

รับผิดชอบด้านการบันทึกภาพกิจกรรมและงานพิธีสำคัญๆ เช่น เก็บภาพต่างๆไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ เผยแพร่ภาพในช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งภาพข่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่เป็นต้น รวมทั้งถ่ายภาพ วีดีโอ สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ ฯลฯ ตลอดจนอัพเดทข่าว Website ของคณะฯ