Loading...

ทีมผู้บริหาร

ผู้บริหาร
 
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
คณบดี
Email: pregamol@nurse.tu.ac.th
ติดต่อ: 7300
 

รองคณบดี
    
ผศ.ปริญญา แร่ทองรศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิมผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวีผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบริการวิชาการ
Email: parinya@nurse.tu.ac.thEmail: yaowarat.m@nurse.tu.ac.thEmail: borwarnluck@nurse.tu.ac.thEmail: tipsuda@nurse.tu.ac.th
ติดต่อ: 7303ติดต่อ: 7305ติดต่อ: 7304ติดต่อ: 7309
    

ผู้ช่วยคณบดี
    
ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์ผศ.ดร.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุลผศ.ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิจัยและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและสารสนเทศ
Email: thatsanee@nurse.tu.ac.thEmail: wipada@nurse.tu.ac.thEmail: priyoth@nurse.tu.ac.thEmail: pisit@nurse.tu.ac.th
ติดต่อ: 7337ติดต่อ: 7390ติดต่อ: 7330ติดต่อ: 7384
    

หัวหน้าสาขาวิชา

   
ผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพันธ์กุลผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์ผศ.บุณฑริกา ชาตรีวัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Email: panida@nurse.tu.ac.thEmail: angkana@nurse.tu.ac.thEmail: buntarika@nurse.tu.ac.th
ติดต่อ: 7383ติดต่อ: 7332ติดต่อ: 7383
   
  
รศ.ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์อ.สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลครอบครัว
และผดุงครรภ์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน
Email: piyaporn@nurse.tu.ac.thEmail: sukanya@nurse.tu.ac.th
ติดต่อ: 7331ติดต่อ: 7380
  

หนัวหน้าศูนย์ / หัวหน้างาน

   
นาง กัลยาณี ชาวนาสมฤทัย ลามอผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพพันธ์กุล
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพหัวหน้าหน่วยบริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
Email: kanyanee@nurse.tu.ac.thEmail: somruetaii@nurse.tu.ac.thEmail: panida@nurse.tu.ac.th
ติดต่อ: 7362ติดต่อ: 7353ติดต่อ: 7383
   
   
      
รัตน์ติกร วรรธโนทัยเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้งรัชนีฉาย บรรณทอง
หัวหน้าศูนย์วิจัยทางการพยาบาลหัวหน้างานบริหารหัวหน้างานวิชาการ
และนวัตกรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนานักศึกษา
Email: rattikon@nurse.tu.ac.thEmail: nui.phet@nurse.tu.ac.thEmail: bnuch@nurse.tu.ac.th
ติดต่อ: 4504ติดต่อ: 7359ติดต่อ: 7323
   
   
    
วีนัส ปาลาเลย์ธราภรณ์ แสงโสดา
หัวหน้างานวิจัย หัวหน้างานวางแผน
วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรการคลัง และพัฒนาคุณภาพ
Email: venus@nurse.tu.ac.thEmail: taraporn@nurse.tu.ac.th
ติดต่อ: 7374ติดต่อ: 7322