Loading...

โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้บริหาร
 
รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
คณบดี
 

รองคณบดี
   
รศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์รศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิมดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
   

ผู้ช่วยคณบดี
  
ผศ.ปริญญา แร่ทองผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวีรศ.ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ
  

หัวหน้าศูนย์
  
รศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ผศ.จุไรรัตน์ กีบาง
รักษาการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย