Loading...

โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้บริหาร
 
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
คณบดี
 

รองคณบดี
    
ผศ.ปริญญา แร่ทองรศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิมผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวีผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบริการวิชาการ
    

ผู้ช่วยคณบดี
    
ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์ผศ.ดร.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุลผศ.ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิจัยและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและสารสนเทศ
    

หัวหน้าศูนย์
  
ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตรผศ.จุไรรัตน์ กีบาง
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย