Loading...

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร

ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
 
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
 
กรรมการ
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะผศ.ปริญญา แร่ทองรศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิมผศ.ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์
    
ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริผศ.ดร.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุลผศ.ดร.ณัฐพัชร์ บัวบุญ
    
ผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพันธ์กุลผศ.ดร.บุณฑริกา ชาตรีวัฒนกุลผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์อ.สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
    
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดรอ.ดร.เสาวนีย์ ทรงประโคนอ.ฉัตรฤดี ผัดรัตนมณีกุลอ.สุกัญญา ทองบุผา
    
อ.วรัญญา หินกองนางนาตยา ทัพใหญ่รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัยรศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส
    
กัลยาณี ชาวนาภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์เนตรนภากรณ์ เพ็ชรผึ้งรัชนีฉาย บรรณทอง
    
วีนัส ปาลาเลย์
 
 
กรรมการและเลขานุการ
ธราภรณ แสงโสดา
 
ศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า-
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2