Loading...

เกี่ยวกับเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็นคณะลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 113 ตอนที่ 24 ก คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการก่อตั้งตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพการพยาบาล ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลิตพยาบาลในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่สังคม และเพื่อปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ตัดโอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพยาบาลทั้งหมด รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) พ.ศ. 2538 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2539 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ทั้งนี้ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพียง 1 รุ่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 โดยเปิด 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ต่อมาในในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ขึ้น ซึ่งต่อมาปรับเป็นสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ หรือ Doctor of Philosophy; Ph.D. (Nursing Science) ขึ้น ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งมอบบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพเทียบเท่าคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และมีอัตลักษณ์พยาบาลธรรมศาสตร์ คือ“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำโดดเด่น เป็นพลเมืองดี” ให้กับสังคมและประชาชนตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” หรือ "THAMMASAT FOR THE PEOPLE"

คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการหลักสูตรทุกหลักสูตรตามแนวทางการจัดการการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome based education) และให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทุกระดับ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วยเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (IQA) ส่วนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ Asian University Network Quality Assurance (AUNQA) และคาดว่าทุกหลักสูตรจะได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพ (Thai Qualification Register: TQR)

ทั้งนี้ในการผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีอัตลักษณ์พยาบาลธรรมศาสตร์ตามที่กำหนด โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา การเตรียมและพัฒนาอาจารย์มีความสำคัญมาก ดังนั้นการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาให้ทราบเกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน จึงเป็นส่วนหนึ่งของบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การรับรองคุณภาพหลักสูตรและสถาบันต่อไป การจัดทำคู่มือสำหรับปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีมาตรฐาน ครอบคลุมเกณฑ์คุณภาพที่เป็นปัจจุบันจึงมีความสำคัญ เพื่อช่วยให้อาจารย์ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนได้ทราบแนวทาง และได้รับโอกาสในการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน

จะเห็นได้ว่า กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเพื่อส่งมอบบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และมีอัตลักษณ์พยาบาลธรรมศาสตร์ให้กับสังคมและประชาชนต่อไป


4.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ

ข้อบังคับกฏระเบียบต่างๆ

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2553


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่าย


ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายละเอียดขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

รายละเอียดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา


ดาวน์โหลดฟอร์ม หนังสือและคำร้องต่างๆ

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวันสอนของอาจารย์


แบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ

แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บพ.1)

แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บพ.2)

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บพ.3)

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บพ.4)

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบประมวลวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (บพ.5)

แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (บพ.6)

แบบฟอร์มขอรักษาสถานภาพนักศึกษา/ลาศึกษาต่อ

แบบฟอร์มขาดสอบ (นศ.)


แบบฟอร์มขั้นตอนการนำเสนอต่างๆ

ขั้นตอนการเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสังเขป

ขั้นตอนการเสนอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนการเสนอสอบวิทยานิพนธ์ และแจ้งจบการศึกษา

ขั้นตอนในการส่งบทคัดย่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาอังกฤษ


แบบฟอร์มการประเมินต่าง

แบบประเมินสมรรถนะหลักของมหาบัณฑิต(ตอนที่ 1)

แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ตอนที่ 2)

แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน(ตอนที่ 2)

แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่(ตอนที่ 2)


แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่าง

ความคิดเห็นโดยรวมต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ตอนที่ 3)

ความคิดเห็นภายหลังสำเร็จการศึกษา(ตอนที่ 4)


แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ต่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพของมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ต่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพของมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ต่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพของมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่


หนังสือบันทึก

หนังสือบันทึก(ขอส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฯเข้าพิจารณาในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยภายนอก)

หนังสือบันทึก(ขอความอนุเคราะห์ขอใช้เครื่องมือวิจัย)

หนังสือบันทึก(ขอขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์)

หนังสือบันทึก(ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครืองมือวิจัย)

หนังสือบันทึก(ขอส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์เข้าพิจารณาในสาขาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)

หนังสือบันทึก(ทดสอบเครื่องมือวิจัยและเก็บข้อมูลวิจัย)